84102_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
84102
Fire millioner bosatt i tettsteder
statistikk
2012-09-06T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fire millioner bosatt i tettsteder

Nær fire millioner av landets fem millioner innbyggere bodde per 1. januar 2012 i tettsteder. Om lag 90 prosent av landets befolkningsvekst i 2011 kom i tettstedene.

Tettsteder med 5 000 eller flere innbyggere. 1. januar 2012

Antall bosatte i tettsteder økte med om lag 60 000 personer, eller 1,5 prosent, i løpet av 2011. Til sammenligning økte det totale folketallet i Norge med 1,3 prosent. Tettstedsarealet økte med 20 kvadratkilometer, eller om lag 1 prosent.

Størst vekst på det sentrale Østlandet

Størst vekst i antall bosatte i tettsteder var det i 2011 i fylkene Akershus og Oslo, med i overkant av 2 prosent. Minst vekst i tettstedsbefolkningen var det i fylkene Nordland og Finnmark, med omtrent 0,5 prosent. I hele Nord-Norge til sammen var tettstedsveksten 2 100 personer.

Vekst i antall bosatte i spredtbygde strøk

På grunn av den generelt store befolkningsveksten i 2011 viser tallene også en økning i antall bosatte i spredtbygde strøk på 4 300 personer, eller 0,4 prosent. En vekst i antall spredt bosatte er observert i 13 av landets 19 fylker. Veksten var størst i fylkene Hordaland og Vestfold, med henholdsvis 2 og 1,3 prosent.

Befolkningsveksten i storbyene fortsetter

Antall bosatte i Oslo tettsted økte med 18 500 personer i 2011, noe som er 32 prosent av den totale veksten i landets tettsteder. Oslo tettsted, som strekker seg over elleve kommuner, hadde 925 000 innbyggere per 1. januar 2012. Dette utgjør 23 prosent av den totale tettstedsbefolkningen.

Foruten Oslo har tettstedene Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Drammen alle mer enn 100 000 bosatte. Veksten i disse fem tettstedene var i 2011 til sammen 12 000 personer, eller 20 prosent av tettstedsveksten. I alt 815 000 personer bodde i disse fem tettstedene per 1. januar 2012.

Bosatte og areal i tettsteder, etter størrelsesgruppe
 
 2012Endring fra 2011 til 2012
 BosatteAreal. km 2Innbyggere
per km 2
Antall
tettsteder
BosatteAreal. km 2Innbyggere
per km 2
Antall
tettsteder
 
I alt3 958 0382 422,871 634 94258 92319,63126
200-499 bosatte 114 419 167,12 685 3371 7281,6334
500-999 bosatte 163 058 201,59 809 234-1 165-1,07-1-2
1 000-1 999 bosatte 202 890 207,74 977 144-1 3310,26-80
2000-19 999 bosatte1 101 586 827,811 331 2061 9692,35-13
20 000-99 999 bosatte 1 636 254 368,631 7261527 10813,63101
100 000 eller flere bosatte1 739 831 649,982 677630 6142,73360
 
1  Molde inngår nå i størrelsesgruppen 20 000-99 999 bosatte.

Få store tettsteder

Kun 21 av landets 942 tettsteder hadde 20 000 eller flere bosatte per 1. januar 2012. Disse tettstedene hadde 60 prosent av tettstedsbefolkningen, men kun 42 prosent av tettstedsarealet. Dette gjenspeiles i den gjennomsnittlige befolkningstettheten som var på 2 300 bosatte per kvadratkilometer i disse tettstedene, mot 1 130 bosatte per kvadratkilometer i tettsteder under 20 000 innbyggere. Folk bor som regel tettest i de største tettstedene. Oslo hadde en befolkningstetthet på 3 200 innbyggere per kvadratkilometer.

Antall tettsteder har økt med seks stykker i 2011. I alt åtte nye tettsteder har kommet til, og to tettsteder har utgått.

Fortsatt økning i befolkningstettheten

Det totale tettstedsarealet i Norge utgjør nå 2 423 kvadratkilometer.

Økningen i antall bosatte i tettsteder de siste årene har vært noe sterkere enn økningen i tettstedsarealet. Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i tettstedene har i perioden 2007 til 2012 endret seg fra 1 593 til 1 634 bosatte per kvadratkilometer. Dette viser en økende arealbrukseffektivitet i tettstedene.

Statistisk sentralbyrås tettstedsdefinisjon

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen

Tabeller: