6220_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6220
Mindre vekst i tettstedene
statistikk
2009-06-16T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre vekst i tettstedene

Antall bosatte i tettsteder økte med 57 300, eller 1,5 prosent, i løpet av 2008. Denne veksten er 15 prosent, eller 10 000 personer, mindre enn befolkningsveksten i tettsteder i 2007.

I alt 3 780 000 av oss, eller vel 79 prosent av den totale befolkningen, er nå bosatt i til sammen 919 tettsteder i Norge per 1. januar 2009. Fra 1990 til 2009 har folketallet i tettsteder økt med over 800 000. Samtidig har befolkningen i spredtbygde strøk gått ned med 126 000.

Mens folkemengden i tettsteder økte med 57 300 personer i 2008, økte til sammenligning det totale folketallet i Norge i samme år med 62 100 personer. Over 90 prosent av veksten kom altså i tettsteder.

Tallene viser også en økning i antall bosatte i spredtbygde strøk på 8 500 personer i 2008. Det representerer et brudd med utviklingen de siste tre årene hvor det har vært en reduksjon i antall bosatte i spredtbygde strøk.

Store fylkesvise forskjeller

Det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens under 60 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag gjør det samme.

Nær 30 prosent av totalarealet i Oslo er tettstedsareal, mens dette kun gjelder 0,09 prosent av totalarealet i Finnmark.

Tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Fredrikstad/Sarpsborg har alle mer enn 100 000 bosatte. Veksten i disse fem tettstedene var i 2008 nær 32 100 personer, eller 56 prosent av den totale veksten i tettstedene. Tallene viser at det i disse fem tettstedene bodde 1 555 700 personer, som til sammen utgjorde 32 prosent av landets befolkning og 40 prosent av den totale tettstedsbefolkningen per 1. januar 2009.

Bosatte og areal i tettsteder, etter størrelsesgruppe
  2009 Endring fra 2008 til 2009
  Bosatte Areal. km2 Innbyggere
per km2
Antall tettsteder Bosatte Areal. km2 Innbyggere
per km2
Antall tettsteder
I alt 3 780 068       2 339,83 1 615  919       57 282 6,10 20 -3
200-499 bosatte  114 305  165,62  690  334 -3 421 -4,50 -2 -10
500-999 bosatte  153 653  189,68  810  221  833 -0,70 7 3
1 000-1 999 bosatte  209 059  210,39  994  148 2 198 1,30 5 2
2000-19 999 bosatte 1 055 914  791,44 1 334  196 -3 935 -5,18 4 1
20 000-99 999 bosatte1  691 396  396,35 1 744 15 29 521 13,19 17 1
100 000 eller flere bosatte 1 555 741  586,35 2 653 5 32 086 1,99 46 0
1  Lillehammer inngår nå i størrelsesgruppen 20 000-99 999 bosatte.

Større tettsteder i mindretall

Kun 95 av landets 919 tettsteder hadde 5 000 eller flere bosatte per 1. januar 2009. Disse tettstedene hadde imidlertid 78 prosent av tettstedsbefolkningen og 62 prosent av det totale tettstedsarealet.

Antall tettsteder har blitt redusert med tre i 2008.

Veksten i tettstedarealet avtar

Det totale tettstedsarealet i Norge utgjør nå 2 340 kvadratkilometer. Økningen i arealet fra 2008 til 2009 var på om lag 6 kvadratkilometer, eller 0,3 prosent. Endringen i tettstedsarealet var til sammenligning på 40 kvadratkilometer fra 2007 til 2008.

Befolkningstettheten øker

Økningen i antall bosatte i tettsteder var større enn økningen i tettstedsarealet i 2008, noe som viser økende arealbrukseffektivitet. Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i norske tettsteder var 1 615 bosatte per kvadratkilometer per 1. januar 2009, mot 1 595 1. januar 2008.

Folk bor tettest i de største tettstedene og mest spredt i de små, men her er variasjonene store. Det finnes noen små tettsteder som er blant de tettest befolkede. Disse tettstedene er konsentrerte boligfelt (sovebyer) uten særlig sentrumsfunksjon eller varehandel, og med et større tettsted i nærheten.

Den gjennomsnittlige befolkningstettheten for tettsteder i størrelsesgruppen 100 000 eller flere bosatte var 2 653 bosatte per kvadratkilometer, mens det i snitt var 690 bosatte per kvadratkilometer i tettsteder med 200-499 bosatte.

SSBs tettstedsdefinisjon

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.

Tabeller: