6200_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6200
Fortsatt sterk vekst i tettstedene
statistikk
2008-06-20T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt sterk vekst i tettstedene

Antall bosatte i tettsteder økte med 67 400 eller om lag 1,8 prosent i løpet av 2007. Den store innvandringen i fjor bidro sterkt til denne veksten.

I løpet av 2007 økte antall bosatte i tettsteder med 67 400 personer eller om lag 1,8 prosent. Denne veksten er 40 prosent større enn veksten året før. I alt 3 722 786 av oss er nå bosatt i totalt 922 tettsteder i Norge per 1. januar 2008. Det betyr at 79 prosent av Norges befolkning nå bor i tettsteder, mot 76 prosent i 2000 og 70 prosent i 1990.

Av veksten i landets folketall siden 1. januar 2000, har 32 prosent kommet i Oslo tettsted, som strekker seg over elleve kommuner og hadde 857 000 innbyggere 1. januar 2008. Hele 55 prosent av befolkningsveksten i landet siden 2000 har kommet i de fire største tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim.

Antall bosatte i spredtbygde strøk gikk ned med 11 000 i 2007, til 1 000 900.

Bosatte og areal i tettsteder, etter størrelsesgruppe
  2008 Endring fra 2007 til 2008
  Bosatte Areal. km2 Antall tettsteder Bosatte Areal. km2 Antall tettsteder
I alt 3 722 786 2 333,73  922 67 395 39,65 5
200-499 bosatte  117 726  170,12  344 1 139 3,11 4
500-999 bosatte  152 820  190,38  218 -185 0,26 -2
1 000-1 999 bosatte  206 861  209,09  146 -536 -1,57 -1
2000-19 999 bosatte 1 059 849  796,62  195 27 954 22,95 4
20 000-99 999 bosatte  661 875  383,16 14 -90 666 -58,90 -1
100 000 eller flere bosatte1 1 523 655  584,36 5  129 689 73,80 1
1  Fredrikstad/Sarpsborg inngår nå i størrelsesgruppen 100 000 eller flere bosatte.

Små tettsteder i flertall

Av totalt 922 tettsteder i Norge per 1. januar 2008 hadde 562 tettsteder færre enn 1 000 bosatte. Selv om disse tettstedene utgjør 60 prosent av alle tettsteder, utgjør de bare om lag 4 prosent av antall bosatte i tettsteder og i overkant av 2 prosent av tettstedsarealet.

Antall tettsteder har økt med fem i 2007. 13 nye tettsteder er kommet til, fire tettsteder er utgått og fire tettsteder er blitt slått sammen med et annet tettsted.

Veksten i tettstedsarealet fortsetter

Det totale tettstedsarealet i Norge utgjør nå 2 333 kvadratkilometer. Økningen i arealet fra 2007 til 2008 var på 40 kvadratkilometer, eller 1,7 prosent. Veksten tilsvarer om lag 5 000 fotballbaner med internasjonale mål. Tettstedsarealet utgjør likevel kun i underkant av 1 prosent av det totale landarealet i Norge.

Vi utnytter arealene bedre

Til tross for vekst i tettstedsarealene utnytter vi arealene bedre. Det har vært en svak oppgang i bosetningstettheten i norske tettsteder fra et gjennomsnitt på 1 593 bosatte per kvadratkilometer per 1. januar 2007 til et gjennomsnitt på 1 595 bosatte per kvadratkilometer per 1. januar 2008.

På fylkesnivå er det imidlertid noen markante skiller i bosetningstetthet og endring i denne. Finnmark har hatt en markert nedgang i arealutnytting på grunn av nedgang i folkemengden, mens Oslo peker seg ut med relativ stor økning i arealutnyttingen.

SSBs tettstedsdefinisjon

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.

Tabeller: