6206_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6206
Storbyveksten fortsetter
statistikk
2005-06-03T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Storbyveksten fortsetter

I landet som helhet økte antall bosatte i tettsteder med om lag 24 000 i løpet av 2004. De fire største tettstedene står for hele 63 prosent av veksten.

I alt var det 3 560 137 bosatte i til sammen 909 tettsteder i Norge per 1. januar 2005. Dermed bor i alt 77,6 prosent av befolkningen i tettsteder.

Folkemengden i tettsteder steg med om lag 24 000 innbyggere i 2004 (0,7 prosent), mens det samlede tettstedsarealet økte med om lag 2 kvadratkilometer (0,07 prosent). Til sammenligning økte det totale folketallet i Norge i samme periode med 0,6 prosent.

Befolkningsveksten i storbyene fortsetter

I de fire største tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim bodde det om lag 1 345 000 personer per 1. januar 2005. Veksten i disse tettstedene var i 2004 nær 15 000 personer, eller vel 1 prosent. Oslo tettsted stod for 45 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen - 10 700 personer.

Nær 5 prosent flere i tettbygde strøk siden 2000

Tallene for den siste 5-årsperioden 2000-2005, viser en klar økning i antall bosatte i tettbygde strøk. Tettstedsveksten i perioden var på 4,8 prosent, mens den totale økningen i Norges befolkning i samme periode var 2,9 prosent.

Flyttetallene i samme periode viser at flyttestrømmen går til de sentrale områder av Norge. Nettoflyttingen (innenlandske flyttinger) til sentrale kommune var på om lag 28 000 i perioden. I 2004 var det kun de sentrale kommuner som oppnådde en positiv nettoinnflytting (7 138). Med unntak av 2000 har Oslo kommune hatt en positiv flyttebalanse i hele den siste 5-årsperioden.

http://www.ssb.no/emner/02/02/20/flytting/

Bosatte og areal i tettsteder, etter størrelsesgruppe
  2005 Endring fra 2004 til 2005
  Bosatte Areal. km2 Antall
tettsteder
Bosatte Areal. km2 Antall
tettsteder
I alt 3 560 137    2 219,22  909    23 647 1,94 -2
200-499 bosatte  115 366  160,85  334 -85 1,18 1-1
500-999 bosatte  153 832  184,12  221 2 733 1,32 2
1 000-1 999 bosatte  205 479  204,36  146 -428 -0,97 -2
2 000-19 999 bosatte 1 008 340  745,51  189 2 435 -1,13 -1
20 000-99 999 bosatte  731 576  426,83 15 4 135 0,40 0
100 000 eller flere bosatte 1 345 544  497,54 4 14 857 0,90 0
1  Tall rettet 03.06.2005.

Vi bor tettere

Tettstedsarealet utgjorde 2 219 kvadratkilometer for hele landet per 1. januar 2005. Økningen i tettstedsarealet fra 2004 til 2005 var langt mindre enn økningen i innbyggertallet i tettstedene, henholdsvis 0,07 og 0,7 prosent. I de fire største tettstedene økte tettstedsarealet i 2004 med knapt 1 kvadratkilometer, eller 0,2 prosent. Tettstedsarealet for disse tettstedene utgjør om lag 22 prosent av det totale tettstedsarealet.

Befolkningstettheten i tettsteder landet sett under ett har i perioden 2000-2005 økt fra 1 588 til 1 604 bosatte per kvadratkilometer.

Tabeller: