6210_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6210
Flere nordmenn i tettsteder og byer
statistikk
2003-11-07T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere nordmenn i tettsteder og byer

Norske tettsteder fikk 40 000 flere innbyggere i fjor. Nær halvparten av veksten skjedde i de fire største byene. Åtte av ti nordmenn bor nå i tettsteder.

Endring i antall bosatte per km2. De fire storbyene. 2000-2003

Antall bosatte i tettsteder økte med 1,15 prosent i fjor, og i alt bodde 77,6 prosent av Norges befolkning i til sammen 932 tettsteder 1. januar 2003. Finnmark er det eneste fylket der det er registrert nedgang i antall bosatte i tettsteder.

De største og minste øker mest

Det er bare tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim som har mer enn 100 000 bosatte. Tallene viser at det i disse fire tettstedene bodde om lag 1 320 000 personer, som til sammen utgjorde 29 prosent av landets befolkning. Fra 2002 til 2003 økte antall bosatte i disse fire tettstedene med om lag 17 000 personer, med en variasjon fra 0,9 til 1,3 prosent, eller nær halvparten av befolkningsveksten i landet som helhet. Befolkningsøkningen på landsbasis var på 0,6 prosent i samme tidsrom, mens veksten i tettstedsarealet var på 1,4 prosent.

Det var imidlertid de minste tettstedene med mellom 200 og 499 innbyggere som økte mest med 3,3 prosent økning i tettstedsbefolkningen.

Tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere. 1. januar 2003
Tettsted Folkemengde Areal, km2 Endring i prosent. 2000-2003.
I alt Bosatte pr. km2 I alt Folkemengde Areal
Oslo  794 356 2 877 276,06 1,3 1,1
Bergen  211 326 2 394 88,26 0,9 0,6
Stavanger/Sandnes  169 455 2 336 72,53 1,7 1,2
Trondheim  144 434 2 431 59,42 1,1 0,9
Fredrikstad/Sarpsborg 95 994 1 517 63,28 1,0 0,3
Drammen 89 500 1 877 47,68 1,2 1,4
Porsgrunn/Skien 84 657 1 537 55,08 0,7 2,2
Kristiansand 63 020 2 101 29,99 0,8 1,3
Tromsø 51 352 2 342 21,93 1,2 0,6
Tønsberg 44 343 1 490 29,77 0,8 0,2
ålesund 43 655 1 501 29,09 0,8 0,3
Haugesund 39 987 1 774 22,54 0,6 0,6
Sandefjord 39 069 1 484 26,32 1,8 4,0
Moss 34 323 1 963 17,48 1,1 0,5
Bodø 33 134 2 409 13,75 1,3 2,6
Arendal 30 860 1 241 24,86 -0,2 1,1
Hamar 28 296 1 628 17,38 0,9 -0,1
Larvik 22 845 1 671 13,67 0,9 1,3
Halden 21 921 1 617 13,56 1,2 6,8

Kun 208 av landets 932 tettsteder hadde 2 000 eller flere bosatte per 1. januar 2003. Disse tettstedene hadde imidlertid 86 prosent av tettstedsbefolkningen og 75 prosent av det totale tettstedsarealet.

Fra 2000 til 2003 har det kommet til ni helt nye tettsteder, og fem tettsteder har utgått i samme periode. I tillegg er det kommet til ett nytt tettsted som har eksistert før, og fire tidligere tettsteder har vokst sammen med andre tettsteder.

Vi krever mer plass

Tettstedsarealet utgjorde for hele landet per 1. januar 2003 i alt 2 225 km2. Arealet økte med 32 km2 eller 1,4 prosent regnet for hele landet fra 2002 til i år. Økningen i antall bosatte i tettsteder har i perioden fra 2002 til 2003 alt i alt vært noe svakere enn økningen i tettstedsarealet. Det kan tyde på avtagende effektivitet i arealutnyttingen. Befolkningstettheten, i tettsteder i perioden fra 1. januar 2002 til 1. januar 2003, endret seg fra 1 584 til 1 580 bosatte per km2. Endringene er imidlertid så små og tidsperioden såpass kort at tallene må brukes med varsomhet.

Finnmark mister folk i tettsteder

Finnmark er det eneste norske fylket der det i fjor ble registrert nedgang i tettstedsbefolkningen. Nedgangen var imidlertid kun på 0,2 prosent, noe som er mindre enn i perioden 2000-2002.

Kommunekartet (se figur) viser at de fleste kommuner hadde små endringer i andel av befolkning som bor i tettsteder. Det kan se ut som om det er omlandskommunene til de store byene og tettstedene som har størst vekst i andel av befolkning som bor i tettsteder. Mer perifere kommuner har generelt en nedgang. Med unntak av fire kommuner, hadde alle landets kommuner en endring i andel av befolkning som bor i tettsteder som ligger innenfor +/- 10 prosent. De fire kommunene med større endringer er alle små kommuner regnet etter folkemengde. Her har nye, utvidede og utgåtte tettsteder, samt endring i stedfesting av befolkning, gitt store endringer. Slike endringer er naturlige, og for mindre kommuner må en derfor se på endringer over et lenger tidsrom.

Endring i andel av befolkning i tettsteder. Kommune. 2002-2003. Prosent

Bedre kvalitet på statistikken

Tettstedsstatistikken er fra og med 1999 basert på resultat av koblinger mellom Det sentrale folkeregister (DSF) og Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Ved hjelp av numeriske adresser, adresse-/bygningskoordinater og et geografisk informasjonssystem (GIS), blir bygninger og tilhørende befolkning gruppert sammen til tettsteder. Kvaliteten på statistikken vil til enhver tid være avhengig av hvor fullstendig og nøyaktig stedfestingen i registrene er.

For 2003 var det mulig å stedfeste 99,5 prosent av befolkningen på bostedsadresse, mens det tilsvarende tallet for 2000 var 98,1 prosent. Andel stedfestede personer varierer fra kommune til kommune, og dette påvirker hvor nøyaktige tallene er både for 2003 og for endringer fra tidligere statistikk.

Tabeller: