6212_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6212
Hedmark - det minst urbane fylket
statistikk
2002-09-03T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hedmark - det minst urbane fylket

I alt bodde 53,6 prosent av Hedmark fylke sin befolkning i tettsteder 1. januar 2002 mot 77,3 prosent for hele landet. I perioden 2000-2002 økte antall bosatte i tettsteder i Hedmark med 1,9 prosent, mens tilsvarende tall for hele landet var 2,3 prosent.

I alt bodde 77,3 prosent av Norges befolkning i til sammen 929 tettsteder 1. januar 2002. Hedmark er det fylket som har lavest andel av befolkningen bosatt i tettsteder, og det er også registrert beskjeden vekst i antall bosatte i tettsteder fra 2000 til 2002. Minst vekst i antall bosatte i tettsteder i denne perioden finnes imidlertid i fylkene Telemark, Nordland og Finnmark med henholdsvis 0,9, 0,8 og -0,5 prosent. Størst vekst i tettstedsbefolkningen, regnet fra 2000 til 2002, var det i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med henholdsvis 4,3 og 3,4 prosent.

De fire store tettstedene har vokst lite

Det er bare tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim som har mer enn 100 000 bosatte. Tallene viser at det i disse fire tettstedene bodde om lag 1 303 000 personer, som til sammen utgjorde 29 prosent av landets befolkning. Fra 2000 til 2002 økte antall bosatte i disse fire tettstedene med om lag 21 000 personer eller 1,6 prosent. Dette er noe større enn befolkningsøkningen på landsbasis som var på 1,0 prosent i samme tidsrom.

Den størrelsesgruppen tettsteder som hadde størst vekst i perioden 2000-2002, er tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere, med 4,5 prosent økning.

Tettsteder, folkemengde, befolkningstetthet og areal. 1. januar 2002
Størrelsesgruppe. Folkemengde Antall tettsteder Folkemengde Innbyggere per km² Tettstedsareal i alt. km² Prosent av tettstedsareal dekket av bygninger* Prosent av tettstedsareal dekket av veier* Prosent endring i tettstedsbefolkning. 2000-2002 Prosent endring i tettstedsareal. 2000-2002
Hele landet  929 3 474 623 1 584 2 193 9,5 14,9 2,3 2,5
200-499  353  119 113  721  165 6,8 12,7 -2,7 -3,1
500-999  226  155 722  839  184 7,1 14,3 2,8 2,2
1 000-1 999  143  199 165 1 000  202 7,8 14,4 -2,6 -1,3
2 000-19 999  188  981 591 1 352  730 9,2 15,2 4,5 5,1
20 000-99 999 15  716 234 1 716  421 10,2 15,7 2,9 3,7
-100000 4 1 302 798 2 653  491 11,9 14,9 1,6 1,7

Kun 207 av landets 929 tettsteder hadde 2 000 bosatte og over per 1. januar 2002. Disse tettstedene hadde imidlertid 86 prosent av tettstedsbefolkningen og 75 prosent av det totale tettstedsarealet.

Tettstedsarealene øker, men mindre intensiv arealutnytting

Tettstedsarealet utgjorde for hele landet per 1. januar 2002 i alt 2 193 km2. Arealet økte med 54 km2 eller 2,5 prosent regnet for hele landet fra 2000 til 2002.

Økningen i antall bosatte i tettsteder har i perioden fra 2000 til 2002 alt i alt vært noe svakere enn økningen i tettstedsarealet, noe som kan indikere avtagende effektivitet i arealutnyttingen. Endringene er imidlertid så små og tidsperioden såpass kort at tallene må brukes med varsomhet. Regnet for hele landet har befolkningstettheten i tettsteder i perioden fra 1. januar 2000 til 1. januar 2002 endret seg fra 1 588 til 1 584 bosatte per km2. Usikkerhet i datamaterialet gjør det imidlertid sannsynlig at forskjellen mellom de to årene er litt større enn dette.

For samme periode er det innenfor tettstedene registrert nybygd eller ombygd/påbygd i alt 25 500 småhusboliger og 945 boligblokker. Dette er en tilvekst på henholdsvis 2,9 og 3,4 prosent for disse bygningstypene.

Foreløpige tall viser at i alt 9,5 prosent av tettstedenes areal var dekket av bygninger, og knapt 15 prosent var dekket av veier. Arealutnyttingen til bygninger viser en tendens til å øke i intensitet med økende tettstedsstørrelse, mens andel veier nærmest er lik i alle størrelsesgrupper. Også for befolkningstetthet er det en tendens til økende tetthet med økende tettstedsstørrelse. Det er imidlertid store variasjoner innenfor størrelsesgruppene både for befolkningstetthet og areal til veier og bygninger.

Andel av befolkningen bosatt i tettsteder per 1. januar 2002. Kommuner

Fra 2000 til 2002 har det kommet til 16 helt nye tettsteder, og 8 tettsteder har utgått i samme periode. I tillegg er det kommet til 6 nye tettsteder som har eksistert før og 10 tidligere tettsteder har vokst sammen med andre tettsteder.

Bedre kvalitet på statistikken

Tettstedsstatistikken er fra og med 1999 basert på resultat av koblinger mellom Det sentrale folkeregister (DSF) og Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Ved hjelp av numeriske adresser, adresse-/bygningskoordinater og et geografisk informasjonssystem (GIS), blir bygninger og tilhørende befolkning gruppert sammen til tettsteder. Kvaliteten på statistikken vil til enhver tid være avhengig av hvor fullstendig og nøyaktig stedfestingen i registrene er.

For 2002 var det mulig å stedfeste 99,4 prosent av befolkningen på bostedsadresse, mens det tilsvarende tallet for 2000 var 98,1 prosent. Andel stedfestede personer varierer fra kommune til kommune, og dette påvirker hvor nøyaktige tallene er både for 2002 og for endringer fra tidligere statistikk fra årene 1999 og 2000.

Tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere. 1. januar 2002
  Folkemengde Innbyggere per km² Tettstedsareal i alt. km² Prosent av tettstedsareal dekket av bygninger* Prosent av tettstedsareal dekket av veier* Prosent endring i tettstedsbefolkning. 2000-2002 Prosent endring i tettstedsareal. 2000-2002
Hele landet 3 474 623 1 584 2 193,2 9,5 14,9 2,3 2,5
Oslo  783 829 2 871  273,0 11,8 14,5 1,3 1,5
Bergen  209 375 2 387 87,7 10,6 17,4 1,8 1,9
Stavanger/Sandnes  166 703 2 324 71,7 14,0 15,6 2,9 2,8
Trondheim  142 891 2 427 58,9 12,0 11,9 1,6 1,2
Fredrikstad/Sarpsborg 95 077 1 508 63,1 10,0 14,8 1,9 0,9
Drammen 88 481 1 881 47,0 11,0 16,1 2,0 1,1
Porsgrunn/Skien 84 049 1 561 53,9 9,3 15,9 0,8 0,9
Kristiansand 62 546 2 111 29,6 14,5 16,2 1,9 1,1
Tromsø 50 754 2 334 21,8 11,1 16,5 2,8 2,6
Tønsberg 43 991 1 482 29,7 9,7 15,1 1,5 1,0
ålesund1 43 302 1 492 29,0 8,6 15,0 20,8 36,9
Haugesund 39 729 1 777 22,4 11,4 18,1 1,6 2,6
Sandefjord 38 366 1 519 25,3 9,1 14,7 3,1 2,7
Moss 33 960 1 952 17,4 10,7 13,5 2,7 6,1
Bodø 32 700 2 433 13,4 12,1 17,4 1,1 1,1
Arendal 30 916 1 255 24,6 7,6 15,2 2,5 2,6
Hamar 28 045 1 616 17,4 12,2 16,8 1,9 4,5
Larvik 22 650 1 675 13,5 11,9 16,2 2,1 3,2
Halden 21 668 1 706 12,7 10,7 16,1 1,8 1,6
1  Tettstedet 6025 ålesund/Spjelkavik ble per 1. januar 2002 slått sammen med Langevåg tettsted til 6025 ålesund tettsted.

Tabeller: