6214_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6214
Tre av fire bor i tettsteder
statistikk
2001-12-06T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tre av fire bor i tettsteder

I alt bodde 77,3 prosent av Norges befolkning i totalt 925 tettsteder 1. januar 2000. Veksten i Norges befolkning fra 1999 til 2000 var på 0,8 prosent, mens beregnet befolkningsvekst i tettstedene var på om lag 2,8 prosent. Samlet tettstedsareal økte i samme periode med 2,6 prosent.

Det er bare tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim som har mer enn 100 000 bosatte. Beregningene viser at det i disse fire tettstedene bodde i alt 1 281 971 personer, som til sammen utgjør 28,6 prosent av landets befolkning. Fra 1999 til 2000 økte andelen bosatte i disse fire tettstedene med 33 156 personer eller 2,7 prosent.

Økning i tettstedsbefolkningen

Størst økning i antall bosatte har det vært i de 179 tettstedene med mellom 2 000 og 20 000 bosatte med en økning på om lag 40 000 personer, eller 4,5 prosent.

Trenden er klar: relativt flere bor i tettsteder, men endring i registerkvalitet fra 1999 til 2000 medfører likevel usikkerhet om anslagene for veksten.

Tettsteder. Folkemengde, befolkningstetthet og areal. 1. januar 2000*
Størrelsesgruppe. Folkemengde Antall tettsteder Folkemengde Innbyggere per km² Tettstedsareal i alt, km² Prosent av tettstedsareal Prosent endring 1999-20001
Dekket av bygninger Dekket av veier Folkemengde i tettsteder Tettstedsareal
Hele landet 925 3 396 382 1 588 2 138,7 7,6 15,4 2,8 2,6
200 - 499 364 122 467 721 169,9 5,2 14,5 1,3 2,3
500 - 999 219 151 524 842 180,0 5,5 15,2 0,9 0,6
1 000 - 1 999 144 204 438 999 204,7 6,0 15,3 -0,1 0,6
2 000 - 19 999 179 939 699 1 352 695,3 7,3 15,7 4,5 4,5
20 000 - 99 999 15 696 283 1 716 405,6 8,2 16,0 2,2 1,4
100 000 - 4 1 281 971 2 653 483,1 10,0 15,1 2,7 2,7
1  Arealendringer skyldes delvis endringer i kvaliteten i GAB-registeret og dels reell vekst.

Hele 727 tettsteder har mindre enn 2 000 bosatte 1. januar 2000. Disse tettstedene hadde kun 14 prosent av tettstedsbefolkningen, men 26 prosent av det totale tettstedsareal.

Vekst i tettstedsarealet

Tettstedsarealet utgjorde i alt 2 139 km2 eller 0,7 prosent av Norges landareal. Tettstedsarealet økte med 2,6 prosent fra 1999 til 2000.

7,6 prosent av tettstedenes areal var dekket av bygninger, og 15,4 prosent var dekket av veier. Andel areal dekket av bygninger viser en tendens til å øke med økende tettstedsstørrelse, mens andel veier nærmest er likt i alle størrelsesgrupper, med lokale variasjoner innen størrelsesgruppene.

Befolkningstettheten 1. januar 2000 er beregnet til 1 588 personer per km2 som gjennomsnitt for alle tettsteder. Også for befolkningstetthet er det en tendens til økende befolkningstetthet med økende tettstedsstørrelse, men det er store lokale variasjoner.

 Stavanger/Sandnes tettsted. 1. januar 2000.

Det har kommet til 26 nye tettsteder, og 12 tettsteder har utgått siden 1999. Kun 7 av de nye tettstedene har ikke eksistert før, og 9 av de utgåtte tettstedene har vokst sammen med andre tettsteder. Et eksempel på et tettsted som har vokst sammen med et annet er Sola tettsted, som nå inngår som en del av Stavanger/Sandnes tettsted.

Nærmere oversikt over nye/utgåtte tettsteder finnes i tabellene 5 og 6.

Bedre kvalitet på statistikken

Tettstedsstatistikken er fra og med 1999 basert på resultat av koblinger mellom Det sentrale folkeregister (DSF) og Registeret over grunneiendommer, adresser og bygninger (GAB). Ved hjelp av numeriske adresser, adresse-/bygningskoordinater og et geografisk informasjonssystem (GIS), blir bygninger og tilhørende befolkning gruppert sammen til tettsteder. Kvaliteten på statistikken vil til enhver tid være avhengig av hvor fullstendig og nøyaktig stedfestingen i registrene er.

For 2000 var det mulig å stedfeste 98 prosent av befolkningen på bostedsadresse, mens det tilsvarende tallet for 1999 var 97 prosent. Denne kvalitetsforbedringen har medført at andelen stedfestede personer øker mer enn den reelle befolkningsveksten. Dette avviket, samt at andel stedfestede personer varierer fra kommune til kommune, påvirker hvor nøyaktige tallene er, både for 2000 og for endringer fra 1999 til 2000. Liste over utfyllingsgrad på befolkningskoordinater for de enkelte kommuner for årene 1999 og 2000 finnes i tabell 7.

For tettstedsarealet har en endring i registerkoding av bygningstyper som ble gjort i GAB i 1999 gitt utslag i form av en ekstra økning i beregnet tettstedsareal for årene 1999 til 2000.

Tettsteder med over 20 000 innbyggere. 1. januar 1999 og 2000*
Tettsted Folkemengde i tettsteder Innbyggere per km² Tettstedsareal i alt km² Prosent av tettstedsareal Prosent endring 1999-20001
Dekket av bygninger Dekket av veier Folkemengde i tettsteder Tettstedsareal
Alle tettsteder i landet 3 396 382 1 588 2 138,7 7,6 15,4 2,8 2,6
Oslo 773 498 2 874 269,1 10,2 14,7 1,2 1,2
Bergen 205 759 2 390 86,1 10,4 17,7 1,2 1,6
Stavanger/Sandnes 162 083 2 322 69,8 11,0 15,9 13,4 12,2
Trondheim 140 631 2 418 58,2 7,1 12,1 1,5 0,6
Fredrikstad/Sarpsborg 93 273 1 493 62,5 8,7 14,8 1,7 0,9
Drammen 86 732 1 864 46,5 8,2 16,4 4,6 1,4
Porsgrunn/Skien 83 409 1 563 53,4 6,9 16,2 1,0 1,4
Kristiansand 61 400 2 096 29,3 9,0 16,0 1,7 1,4
Tromsø 49 372 2 324 21,2 8,5 17,0 2,5 1,6
Tønsberg 43 346 1 475 29,4 7,9 15,1 1,5 0,6
Haugesund 39 112 1 796 21,8 9,1 18,8 2,3 1,7
Sandefjord 37 229 1 514 24,6 6,8 15,2 1,9 1,2
ålesund/Spjelkavik 35 832 1 688 21,2 8,7 15,6 2,3 1,5
Moss 33 081 2 023 16,4 7,8 14,5 2,3 3,5
Bodø 32 343 2 437 13,3 9,1 17,8 6,2 2,1
Arendal 30 153 1 256 24,0 6,6 14,1 1,2 0,9
Hamar 27 514 1 661 16,6 10,7 17,8 1,0 1,6
Larvik 22 193 1 696 13,1 9,9 16,9 1,2 0,7
Halden 21 294 1 704 12,5 8,0 16,4 1,0 -0,0
1  Arealendringer skyldes delvis endringer i kvaliteten i GAB-registeret og dels reell vekst. Tidligere Sola tettsted er nå vokst sammen med Stavanger/Sandnes.

Tabeller: