6216_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6216
En av fire bor i de fire største tettstedene
statistikk
2000-12-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av fire bor i de fire største tettstedene

Nye beregninger viser at 28,1 prosent av Norges befolkning var bosatt i tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim 1. januar 1999. I alt bodde 76,7 prosent av befolkningen i 910 tettsteder. Tettstedene utgjorde vel 2 084 kvadratkilometer.

Selv om tre av fire personer i Norge bor i tettsteder, er det bare de fire største tettstedene som har mer enn 100 000 bosatte. I tillegg til disse har 15 over 20 000, 314 mellom 1 000 og 20 000, mens hele 578 tettsteder hadde mindre enn 1 000 bosatte. Et tettsted er ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon noe forenklet sagt et område der det er bosatt minst 200 personer ,og der det normalt ikke er mer enn 50 meter mellom bygningene.

Tettsteder. Folkemengde, befolkningstetthet og areal. 1. januar 1999
Størrelsesgruppe. Folkemengde Antall tettsteder Folkemengde Innbyggere per km² Tettstedsareal i alt, km² Prosent av tettstedsareal
Dekket av bygninger Dekket av veier
Hele landet 1911 3 304 352 1 585 2 084,3 7,6 15,1
    200 -    499 359 120 848 728 166,0 5,3 14,5
    500 -    999 219 150 806 836 180,4 5,6 15,2
  1 000 -  1 999 143 205 059 1 007 203,7 6,1 15,3
  2 000 - 19 999 171 897 656 1 353 663,5 7,3 15,5
 20 000 - 99 999 15 681 168 1 702 400,2 8,2 15,7
100 000 -        4 1 248 815 2 654 470,6 10,0 13,9
1  Rettet 20.12.2000.

Varierende tetthet

I Oslo tettsted, som fordeler seg på elleve kommuner og tre fylker, bodde det 1. januar 1999 i alt 764 000 personer på 266 kvadratkilometer tettstedsareal. Det utgjør i underkant av 2 900 personer per kvadratkilometer. Befolkningstettheten i tettstedene Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim var henholdsvis om lag 2 400, 2 300 og 2 400 bosatte per kvadratkilometer. Gjennomsnittet for alle tettsteder var 1 585 bosatte på hver kvadratkilometer.

 Oslo tettsted. Befolkningstetthet i ulike deler av tettstedet. 1. januar 1999.

Befolkningstettheten varierer mye også innenfor tettstedene. I Oslo tettsted bodde folk klart tettest i den delen av tettstedet som ligger i Oslo kommune, med 3 800 bosatte per kvadratkilometer. I de delene av Oslo tettsted som tilhører andre kommuner, varierte befolkningstettheten fra 2 600 personer per kvadratkilometer i Rælingen kommune til snaut 1 500 personer per kvadratkilometer i Røyken kommune.

Bygninger og veier

Bygninger og veier utgjorde henholdsvis 7,6 og 15,1 prosent av landets tettstedsareal. Beregningen er gjort på grunnlag av bygningsarealer registrert i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB) og digitale kartdata fra Statens kartverk. Både befolkningstetthet og andel nedbygget areal i tettstedene viser tendens til å avta med avtakende tettstedsstørrelse, men dette mønsteret er ikke entydig grunnet store variasjoner i arealutnyttingen innenfor størrelsesgruppene.

Økt areal siden 1990

En tilbakeberegning av tettstedsarealer viser at samlet tettstedsareal i de 19 tettstedene med minst 20 000 bosatte i 1999 har økt med 7,6 prosent i løpet av ni år, fra 811 kvadratkilometer 1. januar 1990 til 873 kvadratkilometer i 1999. I de samme tettstedene økte andelen av tettstedsarealet som er dekket av bygninger fra 8,5 prosent i 1990 til 9,1 prosent i 1999. I perioden har det dermed foregått en fortetning av bygningsmasser på 0,6 prosentpoeng.

Tettsteder med over 20 000 innbyggere. 1. januar 1990 og 1999
Tettsted 1. januar 1999 1. januar 1990
Folkemengde i tettsteder Innbyggere per km² Tettstedsareal i alt, km² Av dette Tettstedsareal i alt, km² Av dette
Bygningsareal Veiareal Bygningsareal
Alle tettsteder i landet 3 304 352 1 585 2 084,3 159,8 315,0 : :
               
OSLO 763 957 2 874 265,8 26,6 33,5 250,9 23,1
BERGEN 203 383 2 400 84,7 8,9 15,1 78,1 7,9
STAVANGER/SANDNES 142 937 2 299 62,2 7,1 9,9 57,9 5,8
TRONDHEIM 138 538 2 396 57,8 4,4 6,9 55,1 3,8
FREDRIKSTAD/SARPSBORG 91 749 1 483 61,9 5,4 9,2 56,6 4,8
DRAMMEN 82 955 1 809 45,9 3,8 7,5 40,8 3,1
PORSGRUNN/SKIEN 82 612 1 571 52,6 3,6 7,6 50,5 3,3
KRISTIANSAND 60 350 2 121 28,9 2,5 4,6 25,9 2,2
TROMSø 48 179 2 310 20,9 1,8 3,5 16,5 1,4
TøNSBERG 42 702 1 463 29,2 2,3 4,5 27,7 2,0
HAUGESUND 38 224 1 788 21,4 1,9 4,0 19,0 1,6
SANDEFJORD 36 527 1 503 24,3 1,6 3,7 22,1 1,4
åLESUND/SPJELKAVIK 35 037 1 675 20,9 1,8 3,2 19,7 1,6
MOSS 32 335 2 040 15,8 1,3 2,3 15,2 1,1
BODø 30 452 2 349 13,0 1,2 2,3 11,8 0,9
ARENDAL 29 798 1 251 23,8 1,5 3,4 21,5 1,3
HAMAR 27 234 1 676 16,3 1,7 2,8 15,7 1,5
LARVIK 21 940 1 691 13,0 1,3 2,2 12,0 1,1
HALDEN 21 074 1 690 12,5 1,0 2,0 11,9 0,9

Kvalitet

Tettstedsstatistikken er fra og med 1999 basert på resultat av koblinger mellom Det sentrale folkeregister (DSF) og Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB). Ved hjelp av numeriske adresser, adresse-/bygningskoordinater og et geografisk informasjonssystem (GIS), blir bygninger og tilhørende befolkning gruppert sammen til tettsteder. Kvaliteten på statistikken vil til enhver tid være avhengig av hvor fullstendig og nøyaktig stedfestingen i registrene er. For 1999 var det på landsbasis mulig å stedfeste 97 prosent av befolkningen på bostedsadresse. Totalt sett gir dette akseptable verdier som grunnlag for utsagnskraftig befolknings- og arealstatistikk for de aller fleste tettsteder. Større usikkerhet er knyttet til beregning av bygnings- og veiareal, samt til beregning av tettsteders areal og folkemengde i 1990.

Tabeller: