Ny rapport om likestilling

Stadig flere kvinnelige ledere

Publisert:

38 prosent av alle ledere er kvinner. I 2011 var denne andelen bare 32 prosent. I privat sektor er det stadig flest menn som jobber og dermed også få kvinnelige ledere.

I 2016 var fire av ti ledere kvinner, forteller Karin Hamre, rådgiver i SSBs seksjon for levekårsstatistikk. – Vi skal ikke lenger tilbake enn 2011 før kvinneandelen i lederyrker bare var tre av ti, forsetter hun og viser til en ny rapport.

Mannsdominert privat sektor

I privat sektor er syv av ti ledere menn.

- Endringer som skjer i det private næringsliv, vil gi store utslag for totaltallene fordi det i privat sektor er over tre ganger så mange ledere som i det offentlige, sier Hamre.

I kommunene er det til sammen 33 000 ledere, de statlige lederne teller 16 000, mens det er hele 160 000 ledere i privat sektor.

- I privat næringsliv er det også sysselsatt langt flere menn enn kvinner, opplyser Hamre. Noen yrker peker seg særlig ut:

98 prosent av byggearbeidere er menn. Rett bak følger elektrikerne der 97 prosent er menn. Bare hver tyvende transportarbeider er en kvinne.

- Ser vi på privat sektor totalt, utgjør menn nesten to tredjedeler av de sysselsatte. Dette er naturlig nok noe av årsaken til at det er flere mannlige enn kvinnelige ledere i privat næringsliv, forklarer Hamre. – For eksempel er 94 prosent av lederne i bygg og anlegg menn.

Offentlig sektor vokste mens kvinnene inntok arbeidslivet

Til gjengjeld er andelen sysselsatte kvinner stor i offentlig sektor: 69 prosent. Seks av ti ledere i både stat og kommune er kvinner.

Helse-, pleie- og omsorgsyrker er en vesentlig del av offentlig sektor, og kvinnene gjør seg gjeldende i mange yrker her:

Andelen kvinnelige ansatte er aller størst innenfor pleie- og omsorgsyrkene: 83 prosent. Her finner vi for eksempel de mange kvinnelige barnehageassistentene og hjemmehjelpene. Også innenfor medisinske yrker, som sykepleier, fysioterapeut og lege, ligger kvinneandelen over 80 prosent. Dermed er det naturlig at det også er mange kvinnelige ledere. For eksempel utgjør kvinner 90 prosent av lederne av omsorgstjenester for barn.

På begynnelsen av 1970-tallet var andelen kvinner i offentlig sektor litt mindre enn i dag.

- Utover 70- og 80-tallet økte offentlig sektor betydelig i størrelse, spesielt på grunn av behovet for flere tjenester innenfor helse-, omsorg- og sosialvirksomhet, forteller Hamre. - I den samme perioden gjorde kvinner sitt inntog i arbeidslivet, og dermed fant også mange kvinner jobb i det offentlige, utdyper hun.

I dag er tre av fire ansatte i kommunal sektor kvinner. I staten er kvinnedominansen noe mindre: seks av ti.

- Den skjeve kjønnsfordelingen av sysselsatte i privat og offentlig sektor er med på å forklare både lønnsforskjeller og den skjeve kjønnsfordelingen blant lederne, oppsummerer Hamre.

Mer om likestilling og kjønnsforskjeller

Hvem bruker mest tid på husarbeid?

Gjør menn mer husarbeid nå enn tidligere?

Hva er de viktigste forskjellene på kvinners og menns inntekter?

Er det kjønnsforskjeller når det gjelder pensjon, trygd og andre stønader?

Hvor mange flere kvinner enn menn jobber deltid?

Hvor store forskjeller er det på innvandrerkvinners og innvandrermenns yrkesaktivitet?

Er det noen land som skiller seg ut?

Hvem mener selv de har best helse, kvinner eller menn?

 

Svarene på disse spørsmålene, og mange fler, finner du i rapporten:

Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønsforskjeller i helse

 

Faktaside

Kontakt