Forskjellen på kvinner og menn i Europa

Publisert:

Kvinner lever lengst og gjør mest husarbeid, mens menn tjener bedre og trener mer. Men hvem røyker mest? Og hvem pensjonerer seg tidligst? Eurostats nye publikasjon har svarene.

Den nyeste utgaven av Kvinner og menn i Europa (2019) finner du her. 

 Eurostat er EUs statistikkontor og ga i dag ut digitalpublikasjon «Kvinner og menn i Europa – et statistisk portrett». Publikasjonen tar for seg statistikk som viser forskjellene i kvinner og menns livsløp – på blant annet helsefeltet, arbeidsliv og fritidsaktiviteter.

I tillegg til de 28 medlemslandene i EU er også tall fra Island, Sveits og Norge en del av publikasjonen. SSB har bidratt med den norske statistikken.

eurostat-bilde

Flere kvinner enn menn

Gjennomsnittlig forventet levealder for europeiske kvinner er 84,2 år, mens den er på 80,5 år for menn. I alle EU-landene lever kvinner lenger enn menn, så også i Norge der forventet levealder for kvinner er 84,2 år mot 80,6 for menn.

Et resultat av at kvinner lever lenger er et «kvinneoverskudd» i EU på 5 prosent. Den største kvinneovervekten finner man i Baltikum (Latvia 18 prosent, Litauen 17 prosent og Estland 13 prosent). Bare i Luxembourg, Malta og Sverige er det flere menn enn kvinner i befolkningen.

Alenemødre langt vanligere enn alenefedre

Det er mye vanligere å være alenemor enn alenefar i EU. 7,7 prosent av kvinner mellom 25 og 49 år bodde alene med barn, mens dette kun gjaldt 1,1 prosent av menn.

I denne aldersgruppen er det vanligere for menn enn kvinner å bo alene. Dette gjelder 16,1 prosent av menn mot 9,5 prosent av kvinner.

Nesten hver tredje kvinne jobber deltid

I Norge har kvinner tatt igjen og passert menn når det gjelder høyere utdanning. Denne trenden finner man også om man ser EU-landene under ett. Her har 33 prosent av kvinnene høyere utdanning. Blant menn er andelen 29 prosent. Når det gjelder å fullføre høyere utdanning, er kvinner i flertall i nesten alle EU-land nå.

Likevel er det for eksempel langt vanligere for kvinner enn menn å jobbe deltid. I fjor jobbet 32 prosent av kvinnene i EU deltid, mens dette kun gjaldt 9 prosent av mennene. Nederland, Østerrike og Tyskland er landene hvor det er vanligst for kvinner å jobbe deltid, og Nederland topper også listen når det gjelder menn.

Hvem jobber lengst?

Arbeidsledigheten er noenlunde likt fordelt med gjennomsnittlig 8,7 prosent for kvinner og 8,4 prosent for menn. I land med stor ledighet, som Spania og Hellas, var det kvinner i langt større grad ledige enn menn.

Større sannsynlighet for å bytte jobb hvis du bor i by

Forskjellen på når kvinner og menn går av med pensjon er ikke veldig stor. Men i gjennomsnitt jobber kvinnene i EU 0,7 år lenger enn menn. Kvinner pensjonerer seg ved 65,3 år, mens menn går av ved 64,6 år.

Tjener mindre, leder sjeldnere

Kvinnelige ledere er ikke i flertall i noe EU-land. Gjennomsnittet for EU ligger på 33 prosent, der andelen varierer fra Latvias 47 prosent kvinnelige ledere til Luxembourgs 18 prosent. I Norge er andelen kvinnelige ledere på 38 prosent, noe som ville plassert Norge i det øverste sjiktet av EU-land.

I gjennomsnitt tjener kvinner 16 prosent mindre enn menn, men forskjellen varierer stort EU-landene imellom. Størst er forskjellene i Estland, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, mens forskjellene er minst i Luxembourg og Italia, fulgt av Romania og Belgia.

Røyker mest, trener mest og veier mest

24 prosent av mennene i EU røyker daglig mot 16 prosent av kvinnene. Men andelene som røyker, varierer kraftig fra land til land: I Sverige røyker 10 prosent av mennene, mens andelen blant kypriotiske menn er på hele 40 prosent.

Menn trener imidlertid mest. 36 prosent av mennene brukte i 2014 to og en halv time eller mer på fysisk aktivitet i uken. 26 prosent av kvinnene gjorde det samme.

Likevel er menn oftere overvektige enn kvinner. I undersøkelsen tilbake i 2014 ble grensen for overvekt satt ved en kroppsmasseindeks (BMI) på 25 eller over. 57 prosent av mennene hadde en BMI på over 25, mens andelen for kvinner var 44 prosent. Kroatia toppet listen for menn med 66 prosent, mens maltesiske kvinner var de mest overvektige med en gjennomsnittlig BMI på 54 prosent.

Hvordan deler norske småbarnsforeldre på arbeidet – hjemme og ute? Her er ferske tall.

Like fornøyde

Husarbeid og matlaging er noe av det som er skjevest fordelt mellom kvinner og menn. I 2016 laget 79 prosent av kvinner mat og/eller gjorde husarbeid hver dag, mens bare 34 prosent av menn gjorde det samme. De største forskjellene mellom kvinner og menn finner vi i Hellas og Italia, mens Sverige er mest likestilt i så måte.

Til tross for forskjeller på en rekke områder er kvinner og menn omtrent like fornøyd med tilværelsen. Tilbake i 2013 ble kvinner og menn bedt om å rangere hvor tilfreds de er med livet på en skala fra 1 til 10. Kvinner oppga i gjennomsnitt 7, mens menn var ørlite mer fornøyd med et gjennomsnitt på 7,1.

Kontakt