1 av 3 eldre bor alene

Publisert:

35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene. Blant hele befolkningen er andelen aleneboende 18 prosent.

Blant personer som er 67 år eller eldre og bor i privathusholdninger, er det mer enn dobbelt så mange kvinner som menn. Dette viser nye tall fra statistikken Familier og husholdninger.

Også andelen som bor alene i denne aldersgruppen, er vesentlig høyere for kvinner enn for menn.

Flere eldre kvinner enn menn bor alene

Som figur 1 viser, er det to husholdningstyper som dominerer for personer som er 67 år eller eldre, aleneboende og par uten hjemmeboende barn.

Figur 1. Personer 67 år eller eldre bosatt i privathusholdninger etter husholdningstype og kjønn. 2019

Menn Kvinner Alle
Flerfamiliehusholdninger uten barn 3.4 3.8 3.6
Husholdninger med barn 0-17 år 2.0 1.5 1.7
Enfamiliehusholdninger med voksne barn 5.3 4.3 4.8
Par uten hjemmeboende barn 65.5 45.7 54.9
Aleneboende 23.8 44.6 35.0

Blant kvinner er det om lag 45 prosent i hver av disse husholdningstypene. Når det gjelder menn er bare i underkant av hver fjerde aleneboende, mens rundt to av tre lever i par uten barn. Dette må sees i sammenheng med at kvinner lever lengre enn menn, og at kvinnene i parforhold ofte er noe yngre enn sine ektemenn og samboere. Mange eldre kvinner vil dermed leve som enslige.

Naturlig nok er det få personer 67 år eller eldre som bor i husholdninger med barn, kun rundt 2 prosent. Andelen er litt høyere blant menn enn blant kvinner.

Andelen personer i denne aldersgruppen som bor alene, har gått ned fra 37 prosent i 2014 til 35 prosent i 2019. For kvinner har andelen gått ned fra 48 til 45 prosent, mens andelen for menn har endret seg svært lite de siste fem årene.

Over halvparten 80 år og eldre bor alene

Det er særlig blant de aller eldste at mange bor alene. Figur 2 viser at drøyt halvparten av alle som er 80 år eller eldre og bor i privathusholdninger, er aleneboende.

Figur 2. Personer 67 år eller eldre bosatt i privathusholdninger, andel som bor alene etter alder og kjønn. 2019

Menn Kvinner Alle
67-79 år 21.3 35.1 28.4
80 år eller eldre 32.1 66.9 53

I aldersgruppen 67–79 år er den tilsvarende andelen 28 prosent. Blant kvinner 80 år eller eldre bor to av tre alene, mens det samme bare gjelder én av tre menn.

Effekten av at kvinner lever lengre enn menn, kommer tydeligst fram for personer som er 80 år eller eldre. Blant kvinner er det kun én av fire av de aller eldste som lever i et parforhold, mens det blant menn gjelder nær to av tre. Dessuten er gjennomsnittsalderen for personer som er 80 år eller eldre, høyere for kvinner enn for menn. Blant kvinnene er 23 prosent i denne aldersgruppen 90 år eller eldre, mens dette kun gjelder 15 prosent av mennene.

Antallet personer 80 år eller eldre som bor alene er drøyt 111 000, og tallet har endret seg lite de siste fem årene. Siden det totale antallet personer i aldersgruppen har økt, har likevel andelen som bor alene gått ned fra 56 prosent i 2014 til 53 prosent i 2019.

Flest eldre bor alene i Oslo

Blant fylkene er det høyest andel aleneboende 80 år eller eldre i Oslo med 58 prosent. Det er særlig i indre by øst at mange av de eldste bor alene. Bydelene Sagene og Grünerløkka har begge over 70 prosent aleneboende. De laveste andelene finner vi i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand med 52 prosent.

Laveste andel aleneboende 80 år eller eldre finner vi i fylkene Akershus og Hordaland med 51 prosent.

Ikke alle bor i privathusholdninger

Blant personer 80 år eller eldre er det 210 000 som bor i privathusholdninger, mens det er 16 000 som bor i andre typer husholdninger. De fleste av disse er bosatt i alders- og sykehjem, men også bosatte i andre typer felleshusholdninger og personer uten kjent husholdningstype inngår.

Faktaside

Kontakt