213666_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213666
Svakere start på året for bankene
statistikk
2015-05-20T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Finansforetakenes regnskaper viser norske og bankers og finansieringsforetaks inntekter og kostnader per kvartal. Akkumulerte tall.

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere start på året for bankene

Til tross for økt rentenetto var bankenes resultat før skatt 1,2 milliarder kroner lavere i 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014. Lavere gevinst på verdipapirer bidro til svakere resultater.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20151. kvartal 2014
Banker
Netto renteinntekter15 14513 784
Tap på utlån8561 393
Resultat før skatt11 68212 931
Kredittforetak
Netto renteinntekter4 7235 120
Tap på utlån-526
Resultat før skatt4 312-429

Bankene oppnådde et resultat før skatt på 11,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2015. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde bankenes inntekter før skattetrekk 0,25 prosent i 1. kvartal 2015, ned fra 0,30 prosent i 1. kvartal 2014.

Lavere nettogevinst på verdipapirer

Norske bankers nettogevinst på verdipapirer og valuta var 1,7 milliarder kroner i 1. kvartal i år, 1,5 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Nedgangen knyttet seg til utviklingen i netto verdiendringer på sertifikater, obligasjoner og rentebærende verdipapirer og aksjer og verdipapirer med variabel avkastning. Disse falt henholdsvis 1,4 og 1,6 milliarder kroner sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Det var tap knyttet til disse resultatpostene på 0,28 og 0,21 milliarder kroner i 1. kvartal i år.

Nettogevinst på verdipapirer og valuta utgjorde 0,04 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 1. kvartal, ned fra 0,08 i samme kvartal i fjor.

Økt rentenetto

Den viktigste inntektskilden for norske banker er renteinntekter. Renteinntektene summerte seg til 30,6 milliarder kroner i 1. kvartal 2015. Dette var 1,1 milliarder kroner lavere enn i 1. kvartal 2014.

Rentekostnadene utgjorde 15,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2015, 2,5 milliarder kroner mindre enn i 1. kvartal 2014. Rentenettoen, differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, endte dermed på 15,1 milliarder kroner. Det er 1,4 milliarder kroner høyere sammenlignet med samme periode i fjor.

Rentenettoen målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital, utgjorde 0,32 prosent i 1. kvartal 2015, uendret fra samme kvartal året før.

Sterk start på året for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var 4,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2015, 4,7 milliarder kroner høyere enn i 1. kvartal 2014. Det sterke resultatet skyldes i hovedsak den positive utviklingen i nettogevinst på rentebærende verdipapirer og andre finansielle instrumenter. Disse resultatpostene var på henholdsvis 1,4 og 0,9 milliarder kroner i 1. kvartal i år, 1,0 og 3,9 milliarder kroner høyere enn 1. kvartal i fjor.

Resultatet før skatt utgjorde 0,22 prosent av kredittforetakenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i 1. kvartal 2015.