149106_tabell_177971_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
149106_tabell_177971
statistikk
2014-05-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20144. kvartal 20133. kvartal 20132. kvartal 20131. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter13 89155 13140 71826 83213 045
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner13 70354 30040 03526 40712 809
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer6612 8742 1761 450720
Andre renteinntekter-473-2 043-1 494-1 026-485
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader8 76934 73126 17718 0178 912
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 2215 2784 0762 7851 365
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital8 38534 03925 84817 3888 700
Andre rentekostnader-836-4 587-3 747-2 157-1 153
 
Netto renteinntekter5 12220 40014 5408 8154 133
 
Netto provisjonsinntekter-814-2 708-1 931-1 187-535
Provisjonsinntekter4128221414166
Provisjonskostnader8552 9902 1451 328601
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-2 886-9 918-6 436-4 763-3 456
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer379-11 677-8 315-4 797-1 496
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-2694 9643 1013 3361 822
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-2 996-3 205-1 222-3 302-3 782
 
Sum andre driftsinntekter2160158145
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning..555..
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)215515395
 
Sum inntekter11 04745 65534 65422 2249 659
 
Sum administrasjonskostnader1 7306 3434 4732 7291 238
Lønn og andre personalkostnader8634824716887
Andre administrasjonskostnader1 6455 9954 2262 5601 151
 
Sum andre driftskostnader9540429319393
Avskrivninger og nedskrivninger32520157
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)9238027317886
 
Sum kostnader11 45044 46833 08822 26710 844
 
Resultat før tap-4031 1871 565-43-1 184
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.261951479944
Tap på utlån261951479944
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt-4299911 419-142-1 229
Andre resultatkomponenter..-1......
Skattekostnad-105-35033-406-344
 
Resultat etter skatt-3241 3401 385263-885