149106_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
149106
Godt resultat for bankene
statistikk
2014-05-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt resultat for bankene

Bankenes kvartalsresultat før skatt var 12,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2014. Det er en økning på hele 4,3 milliarder kroner sammenliknet med samme kvartal året før. Dette skyldes økt gevinst på verdipapirer og valuta samt høyere rentenetto.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20141. kvartal 2013
Banker
Netto renteinntekter13 78312 966
Tap på utlån1 390887
Resultat før skatt12 9318 607
Kredittforetak
Netto renteinntekter5 1224 133
Tap på utlån2644
Resultat før skatt-429-1 229

Kvartalsresultatet før skatt utgjorde 0,30 prosent av bankenes forvaltningskapital i 1. kvartal 2014. Dette er det beste resultatet som andel av bankenes forvaltningskapital siden 2. kvartal 2010.

Rentenettoen, som er differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, utgjorde 13,8 milliarder kroner i 1. kvartal 2014. Det er 817 millioner kroner mer enn i samme periode året før. Målt som andel av forvaltningskapital var rentenettoen i 1. kvartal 2014 på 0,32 prosent, den er dermed på det laveste nivået de siste fem kvartalene.

Bedre resultat av rentebærende verdipapirer

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta utgjorde 3,2 milliarder kroner i 1. kvartal i år. Dette er 618 millioner kroner mer enn i 4. kvartal 2013, og 2,1 milliarder kroner mer enn i 1. kvartal året før. Målt som andel av forvaltningskapitalen lå nettogevinsten på verdipapirer og valuta på 0,08 prosent i 1. kvartal i år, og oppnådde det høyeste nivået de siste fem kvartalene. De siste fem kvartalene har nettogevinsten på verdipapirer og valuta variert mellom 0,03 og 0,08 prosent .

Bakgrunnen for økningen i nettogevinsten på verdipapirer og valuta fra 1. kvartal 2013 til 1.kvartal 2014 skyldes i hovedsak oppgang i nettogevinst på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, fra 167 millioner kroner til 1 milliard kroner. Økningen skyldes også økning i nettogevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning, fra 476 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner. Nettogevinster og -tap påvirkes av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter, samt av svingninger i valutakurs og verdien på finansielle derivater.

Mindre tap på utlån

Bankenes tap på utlån utgjorde 1,4 milliarder kroner i 1. kvartal i år, ned fra 1,6 milliarder kroner i 4. kvartal 2013. Tap på utlån var på 887 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde utlånstapene bare 0,03 prosent i 1. kvartal i år, ned fra 0,04 prosent kvartalet før.

Fortsatt negativt kvartalsresultat for kredittforetakene

Kvartalsresultatet før skatt for kredittforetakene var tilnærmet uendret sammenlignet med 4. kvartal 2013, og var -429 millioner kroner 1. kvartal 2014. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde kvartalsresultatet -0,02 prosent både i 1.kvartal i år og i 4. kvartal i fjor. Kvartalsresultatet i 1. kvartal 2014 var imidlertid bedre enn i samme kvartal i 2013, da resultatet før skatt var på -1 229 millioner kroner.

Utviklingen i rentenettoen til kredittforetakene har vært positiv frem til og med 4. kvartal 2013, men falt litt i 1. kvartal 2014, til 5,1 milliarder kroner. Rentenettoen som andel av forvaltningskapitalen har også falt, fra 0,34 prosent i 4. kvartal 2013 til 0,29 prosent i 1. kvartal 2014.

Kredittforetakenes tap på utlån er fortsatt meget små. I 1. kvartal i år var tapene 26 millioner kroner, ned fra 48 millioner kroner i 4. kvartal året før.

Fortsatt gode kvartalsresultater for finansieringsselskapene

Kvartalsresultatet før skatt for finansieringsselskapene var 880 millioner kroner i 1. kvartal i år, opp fra 829 millioner kroner i 4.kvartal året før. Resultatet målt som andel av forvaltningskapitalen økte fra 0,63 prosent i 4.kvartal 2013 til 0,65 prosent i årets 1. kvartal.

Rentenettoen til finansieringsselskapene har vært stabil og lå på 1,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2014. Målt som andel av forvaltningskapitalen var rentenettoen på 1,26 prosent i 1. kvartal i år, ned fra 1,32 prosent i 4. kvartal året før. Utlånstapene til finansieringsselskapene har gått ned fra 210 millioner kroner i 4. kvartal 2013 til 182 millioner kroner i årets 1. kvartal, eller fra 0,16 prosent til 0,13 prosent som andel av forvaltningskapitalen i de tilsvarende kvartalene.