149104_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
149104
Bedret kvartalsresultat for bankene
statistikk
2014-02-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bedret kvartalsresultat for bankene

Bankenes kvartalsresultat før skatt var 11,6 milliarder kroner i 4. kvartal 2013. Det er en økning på 2,2 milliarder kroner i forhold til tilsvarende kvartal året før. Økt rentenetto og netto provisjonsinntekter veide opp for lavere nettogevinst på verdipapirer og valuta.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20134. kvartal 2012
Banker
Netto renteinntekter55 15653 793
Tap på utlån5 2365 335
Resultat før skatt42 35738 934
Kredittforetak
Netto renteinntekter20 36812 906
Tap på utlån195147
Resultat før skatt1 078-20 209

Kvartalsresultatet før skatt for 4. kvartal 2013 utgjorde 0,28 prosent av bankenes forvaltningskapital. Resultatet lå med dette litt over gjennomsnittet for de siste fem kvartalene. Resultatet før skatt for året 2013 var 42,4 milliarder kroner, som utgjorde 1,02 prosent av forvaltningskapitalen. Dermed lå resultatet over 2012 da årsresultatet var 0,96 prosent av forvaltningskapitalen.

Stabil utvikling i rentenetto

Rentenettoen, differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 14,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2013. Det tilsvarer en økning på 790 millioner kroner sammenliknet med samme periode året før. Lavere rentekostnader og høyere renteinntekter bidro til dette i 2013. Målt som andel av forvaltningskapitalen lå rentenettoen i 4. kvartal 2013 på samme nivå som kvartalet før: 0,35 prosent. Dette er en økning fra 0,33 prosent av forvaltningskapitalen i 4. kvartal året før.

Renteinntektene i 4. kvartal 2013 var 32,4 milliarder kroner, mens rentekostnadene var 18,1 milliarder kroner. Renteinntektene lå dermed 646 millioner kroner høyere, og rentekostnadene var 143 millioner kroner lavere, enn i 4. kvartal 2012.

Nedgang i bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 1,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2013. Dette er 413 millioner kroner lavere enn i tilsvarende kvartal året før og 223 millioner kroner høyere enn i 3. kvartal 2013. Målt som andel av forvaltningskapitalen lå nettogevinsten på verdipapirer og valuta på 0,03 prosent i 4. kvartal. Nettogevinsten på verdipapirer og valuta har ligget mellom 0,03 og 0,05 prosent de siste fem kvartalene.

I 4. kvartal 2013 utgjorde bankenes nettogevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 572 millioner kroner. Nettogevinsten på valuta var 961 millioner kroner, mens nettogevinsten på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer falt fra foregående kvartal til beskjedne 2 millioner kroner i 4. kvartal.

Lavere nettogevinst på verdipapirer og valuta i 4. kvartal 2013 sammenlignet med samme kvartal 2012 skyldes hovedsakelig nedgang i nettogevinst på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer fra vel 1 milliard kroner i siste kvartal 2012 til 2 millioner kroner i samme kvartal 2013. Det var også lavere tap på andre finansielle instrumenter, 383 millioner kroner i 4. kvartal 2012 mot 92 millioner kroner i samme kvartal året etter. Nettogevinster og nettotap påvirkes av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter, samt av svingninger i valutakurs og verdien på finansielle derivater.

Lavere tap på utlån

Bankenes tap på utlån utgjorde 1,6 milliarder kroner i 4. kvartal 2013. I 4. kvartal 2012 var utlånstapene 1,9 milliarder kroner. Tapene på utlån var litt lavere i 3. kvartal 2013, på knappe 886 millioner kroner. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde utlånstapene bare 0,04 prosent i 4. kvartal 2013. Dette er om lag på samme nivå som i de øvrige kvartalene dette året.

Negativt kvartalsresultat og positivt årsresultat for kredittforetakene i 2013

Kredittforetakenes kvartalsresultat før skatt falt fra 1,5 milliarder kroner i 3. kvartal 2013 til -341 millioner kroner i 4. kvartal. Kvartalsresultatet i siste kvartal 2013 er imidlertid bedre enn i samme kvartal 2012. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde kvartalsresultatet -0,02 prosent i 4. kvartal 2013, opp fra -0,28 prosent i samme kvartal 2012. Årsresultatet før skatt for kredittforetakene i 2013 var imidlertid positivt, på 1,1 milliarder kroner.

Utviklingen i rentenettoen til kredittforetakene har vært positiv de siste kvartalene og var 5,8 milliarder kroner i 4. kvartal 2013. Dette er en økning fra 3,7 milliarder kroner i 4. kvartal året før. Rentenettoen som andel av forvaltningskapitalen har økt fra 0,22 prosent i 4. kvartal 2012 til 0,34 prosent ett år senere.

Kredittforetakenes tap på utlån er fortsatt meget lave. I 4. kvartal 2013 var tapene på 48 millioner kroner, ned fra 75 millioner kroner i samme kvartal året før. I 2013 var tapene lavest i 1. kvartal: 44 millioner kroner.

I 4. kvartal 2013 hadde kredittforetakene et nettotap på verdipapirer og valuta på 3,4 milliarder kroner. Dette skyldes tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer på 2,9 milliarder kroner, og tap på andre finansielle instrumenter på 2,3 milliarder kroner. Disse tapene ble motvirket noe av gevinst på valuta på 1,8 milliarder kroner i samme kvartal. Sammenliknet med 4. kvartal 2012 lå nettotapet på verdipapirer og valuta 3,2 milliarder lavere i samme kvartal 2013. Nettotapene som andel av forvaltningskapitalen endret seg fra -0,38 prosent til -0,19 prosent fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal sist år.

Nok et godt kvartalsresultat for finansieringsselskapene

Kvartalsresultatet før skatt for finansieringsselskapene var 828 millioner kroner i 4. kvartal 2013, opp fra 668 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet målt som andel av forvaltningskapitalen økte fra 0,54 prosent i 4. kvartal 2012 til 0,63 prosent i 4. kvartal 2013. I 3. kvartal 2013 var resultatet enda høyere, 943 millioner kroner, eller 0,73 prosent av forvaltningskapitalen.

Rentenettoen til finansieringsselskapene har vært stabil og lå på 1,7 milliarder kroner i 4. kvartal 2013. Rentenettoen lå dermed 153 millioner kroner høyere enn i 4. kvartal 2012. Rentenettoen har ligget stabilt mellom 1,6 og 1,7 milliarder kroner de siste fem kvartalene. Utlånstapene til finansieringsselskapene økte fra 174 millioner kroner i 4. kvartal 2012 til 211 millioner kroner i 4. kvartal sist år. Utlånstapene som andel av forvaltningskapitalen økte fra kun 0,14 prosent til 0,16 prosent i samme periode.