121848_tabell_136524_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
121848_tabell_136524
statistikk
2013-09-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutter, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20131. kvartal 20134. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 2012
Sum renteinntekter og lignende inntekter3 4211 7227 0435 3513 594
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner3 4211 7227 0435 3513 594
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader3 7261 8557 3575 6253 756
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner3 6991 8407 3575 5783 730
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader261604725
 
Netto renteinntekter-304-134-314-274-162
 
Netto provisjonsinntekter-17-11-44-326
Provisjonsinntekter7315118
Provisjonskostnader231459432
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta02-6-5-4
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta02-6-5-4
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter11 5748 05723 46817 56711 012
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning1..221
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)11 5738 05723 46617 56611 011
 
Sum inntekter15 0029 78430 51922 92414 610
 
Sum administrasjonskostnader8914241 7111 243822
Lønn og andre personalkostnader6443271 247900576
Andre administrasjonskostnader24797465343246
 
Sum andre driftskostnader10 1657 34520 35215 3239 574
Avskrivninger og nedskrivninger21764
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)10 1627 34420 34415 3179 570
 
Sum kostnader14 8049 63929 47822 23414 154
 
Resultat før tap1971451 041690456
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.3541441 017560414
Tap på utlån3511441 013557410
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)30444
 
Resultat før skatt-15612412942
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt-15612412942