121848_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
121848
Bankenes resultat øker
statistikk
2013-09-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes resultat øker

Kvartalsresultatet for banker før skatt har økt i forhold til forrige kvartal, og utgjorde 11,5 milliarder kroner i 2. kvartal 2013. Resultatet var 2,9 milliarder kroner høyere enn i 1. kvartal. Moderat vekst i renteinntekter og økning i gevinster på valuta bidro til et bra resultat for bankene.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20132. kvartal 2012
Banker
Netto renteinntekter26 72626 728
Tap på utlån2 6462 182
Resultat før skatt20 09520 114
Kredittforetak
Netto renteinntekter8 8155 922
Tap på utlån9996
Resultat før skatt-142-9 915

Bankenes resultat før skatt var 8,9 prosent høyere i 2. kvartal 2013 enn i 2. kvartal i fjor. Målt som andel av forvaltningskapitalen økte kvartalsresultatet fra 0,22 prosent i 1. kvartal 2013 til 0,29 prosent i 2. kvartal 2013.

Svak vekst i rentenettoen

Rentenettoen, målt som differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, beløp seg til 13,8 milliarder kroner i 2. kvartal 2013. Dette er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med 1. kvartal i år. Målt som andel av forvaltningskapitalen økte rentenettoen i 2. kvartal 2013 til 0,34 prosent, opp fra 0,32 prosent i 1. kvartal i år. Renteinntektene utgjorde 31,8 milliarder kroner i 2. kvartal i år, opp fra i overkant av 31 milliarder kroner i 1. kvartal. Oppgangen i rentenettoen skyldes høyere renteinntekter fra både utlån og sertifikater og obligasjoner og lavere totale rentekostnader.

Økning i gevinst på valuta

Netto verdiendring og gevinst på verdipapirer og valuta har økt fra 1,2 milliarder i 1. kvartal i år til 1,8 milliarder kroner i 2. kvartal. Dette er noe lavere enn i 2. kvartal i fjor, hvor nettogevinsten var 2 milliarder kroner. Økningen i nettogevinsten fra 1. kvartal 2013 på hele 58,9 prosent skyldes hovedsakelig en økning i netto verdiendring og gevinst på valuta. Samtidig var det et betydelig fall i nettogevinsten på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Målt som andel av forvaltningskapitalen økte nettogevinsten på verdipapirer og valuta fra 0,03 prosent i 1. kvartal til 0,05 prosent i 2. kvartal i år, noe som er omtrent på samme nivå som i 2. kvartal i fjor. De totale nettogevinstene er stort sett påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter samt i valutakurs og finansielle derivater.

Tap på utlån

Bankenes tap på utlån har økt fra 0,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2013 til 1,8 milliarder kroner i 2. kvartal. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde utlånstapene 0,04 prosent i 2. kvartal i år, opp fra 0,02 prosent i 1. kvartal.

Positive resultater i kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat har forbedret seg. I 2. kvartal 2013 utgjorde resultatet i overkant av 1 milliarder kroner mot -1,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2013. Den positive utviklingen i 2. kvartal 2013 skyldes en gevinst på finansielle derivater på 0,5 milliarder kroner, opp fra -3,8 milliarder kroner i 1. kvartal. Samtidig bidro nettotap på sertifikater og obligasjoner til å dempe resultatet, med et fall fra -1,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2013 til -3,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2013. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde kredittforetakenes kvartalsresultat 0,06 prosent.

Kredittforetakenes rentenetto økte i løpet av 2. kvartal 2013, opp fra 4,1 milliarder kroner i 1. kvartal til 4,7 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Som andel av forvaltningskapitalen lå rentenettoen på 0,27 prosent i 2. kvartal i år, opp fra 0,24 prosent i forrige kvartal.

Kredittforetakenes tap på utlån har økt, men fortsatt er lave. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde tapene 0,03 prosent i 2. kvartal 2013, det er fortsatt på samme nivå som i forrige kvartal. I 2. kvartal 2013 utgjorde utlånstapene 55 millioner kroner.

Moderat vekst for finansieringsselskapene

Resultat før skatt for finansieringsselskapene utgjorde 885 millioner i 2. kvartal 2013, opp fra 827 millioner kroner i 1. kvartal. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde resultatet 0,69 prosent. Andelen viser en bedring i resultatet for finansieringsselskapene. Resultatet som andel av forvaltningskapitalen har ligget mellom 0,54 og 0,68 prosent i de siste fem kvartalene.

Det var også en moderat vekst i netto renteinntekter på 4,4 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2013. Rentenettoen var på 1,7 milliarder kroner i 2. kvartal i år og har ligget på om lag samme nivå de siste fem kvartalene. Rentenettoen målt som andel av forvaltningskapitalen var 1,31 prosent i 2. kvartal 2013.