121848_tabell_136523_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
121848_tabell_136523
statistikk
2013-09-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20131. kvartal 20134. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 2012
Sum renteinntekter og lignende inntekter26 83213 04553 40640 32726 975
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner26 40712 80951 62038 87525 950
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer1 4507203 5522 7811 861
Andre renteinntekter-1 026-485-1 766-1 328-836
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader18 0178 91240 50031 15621 053
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner2 7851 3656 2464 7563 162
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital17 3888 70036 51028 18519 185
Andre rentekostnader-2 157-1 153-2 257-1 786-1 295
 
Netto renteinntekter8 8154 13312 9069 1725 922
 
Netto provisjonsinntekter-1 187-535-1 305-825-483
Provisjonsinntekter14166232161102
Provisjonskostnader1 3286011 538987585
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-4 763-3 456-28 045-21 411-13 884
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-4 797-1 4963 2402 6061 142
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta3 3361 8221 782-373521
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-3 302-3 782-33 067-23 644-15 547
 
Sum andre driftsinntekter145276261
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning5..333
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)95235958
 
Sum inntekter22 2249 65925 62019 13913 254
 
Sum administrasjonskostnader2 7291 2383 2462 0911 243
Lønn og andre personalkostnader16887328257188
Andre administrasjonskostnader2 5601 1512 9181 8351 055
 
Sum andre driftskostnader19393399288193
Avskrivninger og nedskrivninger157322517
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)17886366263177
 
Sum kostnader22 26710 84445 68234 52123 073
 
Resultat før tap-43-1 184-20 062-15 382-9 819
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.99441477296
Tap på utlån99441477296
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt-142-1 229-20 209-15 454-9 915
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad-432-370-5 680-4 463-2 856
 
Resultat etter skatt290-859-14 529-10 991-7 059