121848_tabell_136522_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
121848_tabell_136522
statistikk
2013-09-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskaper, kvartalsresultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20131. kvartal 20134. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 2012
Sum renteinntekter og lignende inntekter4 6042 2608 8956 6244 377
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner4 6022 2588 8896 6194 374
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter21643
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader1 3176512 9052 2111 513
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 2246072 7332 0821 427
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital189282113
Andre rentekostnader743614510773
 
Netto renteinntekter3 2871 6085 9904 4132 864
 
Netto provisjonsinntekter3622411 287950408
Provisjonsinntekter1 0615762 5511 8851 033
Provisjonskostnader6993351 264934626
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta146224-1
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning00000
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta51-4-3-2
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter942672
 
Sum andre driftsinntekter201105461337236
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning101254
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper00242323
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)199104425309209
 
Sum inntekter5 8792 94611 9298 8495 646
 
Sum administrasjonskostnader1 0285262 1231 529971
Lønn og andre personalkostnader6273411 263916597
Andre administrasjonskostnader401185859612374
 
Sum andre driftskostnader8664812 1891 561829
Avskrivninger og nedskrivninger17181343231149
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)6954001 8461 329680
 
Sum kostnader3 9091 9938 4816 2343 938
 
Resultat før tap1 9709533 4482 6141 708
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.258126615449367
Tap på utlån287140656481388
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-29-14-42-32-21
 
Resultat før skatt1 7128272 8332 1651 341
Andre resultatkomponenter....61....
Skattekostnad468231786542361
 
Resultat etter skatt1 2445952 1091 623980