98834_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
98834
Moderat resultat i bankene
statistikk
2013-05-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat resultat i bankene

Bankenes kvartalsresultat før skatt var på 8,6 milliarder kroner i 1. kvartal 2013. Dette er 954 millioner kroner lavere enn i 1. kvartal 2012. Resultatet i 1. kvartal i år skyldes blant annet moderat utvikling i renteinntekter og rentekostnader, positive gevinster på verdipapirer og valuta.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20131. kvartal 2012
Banker
Netto renteinntekter12 96613 545
Tap på utlån8871 122
Resultat før skatt8 6079 561
Kredittforetak
Netto renteinntekter4 1332 546
Tap på utlån441
Resultat før skatt-1 229-14 360

Bankenes resultat før skatt i 1. kvartal 2013 lå 10,0 prosent lavere enn i 1. kvartal i fjor. Målt som andel av forvaltningskapitalen falt kvartalsresultatet fra 0,24 prosent i 1. kvartal 2012 til 0,22 prosent i 1. kvartal 2013. Resultatet var dermed 789 millioner kroner lavere enn i 4. kvartal i fjor. I de fem siste kvartalene har resultatandelene ligget på mellom 0,22 og 0,26 prosent av forvaltningskapitalen.

Svakt fall i rentenettoen

Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, også kalt rentenettoen, utgjorde i underkant av 13 milliarder kroner i 1. kvartal i 2013. Dette er en nedgang på henholdsvis 4,3 og 4,4 prosent fra 1. kvartal og 4. kvartal i fjor. Rentenettoen målt som andel av forvaltningskapitalen var på 0,33 prosent i 1. kvartal 2013, ned fra 0,34 prosent i 4. kvartal 2012. Renteinntektene var 31,1 milliarder kroner i 1. kvartal i år, og lå 10,3 prosent lavere enn i 1. kvartal i fjor. Lavere renteinntekter fra både utlån og for sertifikater og obligasjoner førte til nedgangen. Rentekostnadene i 1. kvartal i år var på 18,2 milliarder kroner, og dette er i underkant av 3 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal i fjor.

Noe nedgang i gevinsten på verdipapirer og valuta

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 1,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2013. Dette er en nedgang på 1,9 og 0,7 milliarder kroner fra henholdsvis 1. kvartal og 4. kvartal 2012. Nedgangen i nettogevinsten skyldes hovedsakelig fall i nettogevinsten på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer samt på valuta. Bankenes nettogevinst på finansielle instrumenter var moderat i 1. kvartal. Disse nettogevinstene og -tapene er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter samt i valutakurs og finansielle derivater.

Moderate tap på utlån

Bankenes tap på utlån er lave. I 1. kvartal 2013 var bankenes utlånstap på 887 millioner kroner. I 1. kvartal 2012 var utlånstapene 1,1 milliarder kroner og lå på samme nivå de følgende to kvartalene før de økte til 1,9 milliarder kroner i 4. kvartal 2012. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde utlånstapene 0,02 prosent i 1. kvartal 2013.

Bedre, men fortsatt svake resultater i kredittforetakene

Kredittforetakenes resultater før skatt har økt i forhold til tidligere kvartaler, men er fortsatt negative. Resultatet utgjorde -1,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2013 mot -14,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2012. Det negative resultatet i 1. kvartal 2013 skyldes hovedsakelig et urealisert tap på finansielle derivater på 3,8 milliarder kroner og et urealisert tap på verdipapirer på 1,5 milliarder kroner. Disse urealiserte tapene ble delvis oppveid av en gevinst på valuta på 1,8 milliarder kroner. Det urealiserte tapet på finansielle instrumenter lå 16,3 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Kredittforetakenes resultater har gjennom hele fjoråret vært påvirket av store svingninger i virkelig verdi på verdipapirer, urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter.

Kredittforetakenes rentenetto har vært stabil og utgjorde 4,1 milliarder kroner i 1. kvartal 2013, opp fra 3,7 milliarder kroner i 4. kvartal 2012. Rentenettoen var dermed 1,6 milliarder kroner høyere i 1. kvartal 2013 enn i 1. kvartal 2012. Som andel av forvaltningskapitalen var rentenettoen på 0,24 prosent i 1. kvartal 2013.

Kredittforetakenes tap på utlån var lave. I 1. kvartal i 2012 var tapet på kun 1 million kroner. Tapene økte til 75 millioner kroner i 4. kvartal i fjor. I 1. kvartal i år falt tapene til 44 millioner kroner. Som andel av forvaltningskapitalen utgjorde tapene 0,003 prosent i 1. kvartal 2013.

Moderat resultatvekst for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapenes resultat før skatt for 1. kvartal 2013 var på 817 millioner kroner. Dette er en økning fra 663 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Resultatet målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde 0,65 prosent og har ligget mellom 0,54 prosent og 0,68 prosent i de siste fem kvartalene. Rentenettoen var på 1,6 milliarder kroner i 1. kvartal i år og har ligget mellom 1,3 og 1,6 milliarder kroner de siste fem kvartalene.

Finansieringsselskapenes utlånstap i 1. kvartal 2013 lå på 138 millioner kroner, ned fra 175 millioner kroner i 4. kvartal 2012. Som andel av forvaltningskapitalen har utlånstapene ligget stabilt og utgjorde 0,11 prosent i 1. kvartal i år.