92695_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
92695
Gode resultater i bankene i 2012
statistikk
2013-02-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gode resultater i bankene i 2012

Bankenes årsresultat før skatt var 38,9 milliarder kroner i 2012 og lå dermed i overkant av 8 milliarder kroner høyere enn i 2011. Stabil rentenetto og dessuten positive gevinster på verdipapirer og valuta samt moderate driftskostnader bidro mest til det gode resultatet.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20124. kvartal 2011
Banker
Netto renteinntekter53 79052 949
Tap på utlån5 3345 224
Resultat før skatt38 90430 835
Kredittforetak
Netto renteinntekter12 9067 915
Tap på utlån147279
Resultat før skatt-20 20947 672
Banker. Rentenetto, resultat og nettogevinst på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2012. Millioner kroner

Resultatet før skatt i 4. kvartal 2012 var på 9,4 milliarder kroner. Dette er 1,9 milliarder kroner høyere enn i siste kvartal året før. Kvartalsresultatene har holdt seg stabile og ligget mellom 9,3 og 10,6 milliarder kroner gjennom hele 2012.

Bankenes resultat før skatt i 4. kvartal 2012 utgjorde 0,23 prosent av forvaltningskapitalen. Dette er en økning fra 4. kvartal 2011 da andelen var 0,19 prosent. I løpet av 2012 har kvartalsresultatene ligget på mellom 0,23 og 0,26 prosent av forvaltningskapitalen.

Stabil rentenetto

Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, rentenettoen, var på 13,6 milliarder kroner i 4. kvartal 2012. Rentenettoen var dermed 2,9 prosent lavere enn i samme kvartal 2011. Fra 3. til 4. kvartal 2012 økte netto renteinntekter med 0,5 prosent. Rentenettoen målt som andel av forvaltningskapitalen var på 0,33 prosent i 4. kvartal 2012, ned fra 0,36 prosent ett år tidligere.

Gevinst på verdipapirer og valuta

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 9,4 milliarder kroner i 2012, som er en oppgang fra 3,9 milliarder kroner i 2011. Nettogevinsten varierte kvartalsvis i 2012 mellom 1,8 milliarder kroner i 4. kvartal og 3,0 milliarder kroner i årets første kvartal. Nettogevinster og -tap er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter samt i valutakurs og finansielle derivater.

Moderate tap på utlån

Bankenes tap på utlån i 4. kvartal 2012 var 1,9 milliarder kroner. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde utlånstapene 0,05 prosent i 4. kvartal. For året 2012 sett under ett var tapene 5,3 milliarder kroner og lå med det 110 millioner kroner høyere enn for året 2011.

Fortsatt svake resultater for kreditforetakene

Kredittforetakenes resultater før skatt de siste kvartalene er preget av store svingninger i netto verdiendringer for verdipapirer, valuta og finansielle derivater. For hele 2012 var dette nettotapet på om lag 28 milliarder kroner, mot en gevinst på hele 42 milliarder kroner i 2011. I 4. kvartal 2012 ble kredittforetakenes resultat før skatt på -4,8 milliarder kroner. Rentenettoen har holdt seg stabil gjennom hele 2012, og lå på 3,7 milliarder kroner i 4. kvartal. Som andel av forvaltningskapitalen var rentenettoen for kredittforetakene på 0,22 prosent i 4. kvartal 2012. Det er en økning fra 0,13 prosent i siste kvartal av 2011.

Godt resultat for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapenes resultat før skatt for året 2012 var på 2,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en oppgang på 213 millioner kroner fra 2011. I 4. kvartal 2012 var resultatet 0,7 milliarder kroner. Resultatet målt som prosent av forvaltningskapitalen har ligget mellom 0,54 prosent og 0,68 prosent i hele 2012. Rentenettoen har ligget stabilt i hele 2012, på mellom 1,3 og 1,6 milliarder kroner hvert kvartal.

Finansieringsselskapenes utlånstap i 2012 var 656 millioner kroner, opp fra 533 millioner kroner i 2011. Som andel av forvaltningskapitalen lå de kvartalsvise utlånstapene på mellom 0,08 prosent og 0,21 prosent i 2012.