159773_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
159773
Bankenes rentemargin fortsatte å falle
statistikk
2014-05-26T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes rentemargin fortsatte å falle

Bankenes rentemargin falt i 1. kvartal 2014 etter å ha sunket også i de to foregående kvartalene. Finansforetakenes rente på utlån til husholdninger gikk ned med 0,03 prosentpoeng i 1. kvartal 2014, mens renten på utlån til ikke-finansielle private var tilnærmet uendret.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum1
1. kvartal 20144. kvartal 2013
1Fra og med 3. kvartal 2013 ble det gjort endringer i spesifikasjoner og innrapportering av rentestatistikk som medfører at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder.
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,724,74
Kredittforetak3,703,73
Statlige låneinstitutter2,522,49
Livsforsikringsselskaper3,273,47
Finansinstitusjoner i alt4,144,16
Statens pensjonskasse2,752,25
 
Innskuddsrente
Banker2,242,23
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,522,59
Banker. Rentemargin2,482,51
Banker. Innskuddsmargin-0,47-0,51
Figur 1. Banker og kredittforetaks utlånsrente på boliglån og NIBOR

Renten på nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak gikk ned med 0,03 og 0,02 prosentpoeng til henholdsvis 4,09 og 4,06 prosent i 1. kvartal 2014. Det var en nedgang også i de to foregående kvartalene. Renteforskjellen mellom nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig er blitt mindre de siste kvartalene og er nå bare 0,03 prosentpoeng. Utlånsmarginen på nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak sank henholdsvis 0,07 og 0,06 prosentpoeng i 1. kvartal 2014.

Fortsatt litt lavere utlånsrenter i banker og kredittforetak

Renten på utlån fra banker og kredittforetak gikk ned 0,02 prosentpoeng til 4,29 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2014 etter en nedgang i de to foregående kvartalene. Bankenes innskuddsrente har vært stabil i denne perioden og var 2,24 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2014.

Økte utlånsrenter i statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse

Renten på utlån fra statlige låneinstitutter økte med 0,03 prosentpoeng til 2,52 prosent. Korrigert for rentefrie studielån økte renten på utlån fra statlige låneinstitutter med 0,09 prosentpoeng fra et historisk lavt nivå i 4. kvartal 2013. Utlånsrenten endte dermed på 2,97 prosent i 1. kvartal 2014.

Renten på utlån fra Statens pensjonskasse økte med 0,5 prosentpoeng til 2,75 prosent etter å ha vært stabil på 2,25 prosent siden 2. kvartal 2012. Boliglånsrenten i Statens pensjonskasse følger normrenten. Merk at påslaget på renter på utlån fra Husbanken og Statens pensjonskasse ble økt i mars (se Statistikkens datagrunnlag).

Renten på utlån fra livsforsikringsselskaper gikk ned 0,20 prosentpoeng til 3,27 prosent.

Nærmere om statistikkgrunnlaget Åpne og lesLukk

Rentestatistikken for 1. kvartal 2014 omfatter 3 statlige låneinstitutt, 5 livsforsikringsselskap, 26 kredittforetak, 135 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt, livsforsikringsselskap og Statens pensjonskasse utgjorde henholdsvis 51, 38, 8, 1 og 2 prosent av totale utlån.

Renten på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statssertifikater og statsobligasjoner. Påslaget på Husbankens renter ble endret 1. mars 2014.

Boliglånsrenten i Statens pensjonskasse følger normrenten som fastsettes på grunnlag av renten på statskasseveksler. Metoden for fastsetting av normrenten er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

Endring i spesifikasjoner kan påvirke sammenliknbarhetenÅpne og lesLukk

Fra 3. kvartal 2013 var det en større endring i foretakenes rapportering av utlån i rentestatistikken, hvor blant annet utlån med lav rente som følge av tap/mislighold skal holdes utenfor renteberegningen. Endringen kan isolert sett bidra til noe høyere gjennomsnittsrenter.