141836_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
141836
Svak nedgang i utlånsmarginen på boliglån
statistikk
2014-02-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i utlånsmarginen på boliglån

Banker og kredittforetaks margin på nedbetalingslån falt 0,03 prosentpoeng i 4. kvartal 2013. Marginen på rammelån med pant i bolig var tilnærmet uendret i samme periode. Sammenliknet med utgangen av 4. kvartal 2012 har marginene økt med henholdsvis 0,25 og 0,40 prosentpoeng.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum1
4. kvartal 20133. kvartal 2013
1Fra og med 3. kvartal 2013 ble det gjort endringer i spesifikasjoner og innrapportering av rentestatistikk som medfører at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder.
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,744,78
Kredittforetak3,733,74
Statlige låneinstitutter2,482,49
Livsforsikringsselskaper3,573,71
Finansinstitusjoner i alt4,164,19
Statens pensjonskasse2,252,25
 
Innskuddsrente
Banker2,232,22
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,592,61
Banker. Rentemargin2,512,56
Banker. Innskuddsmargin-0,51-0,49

Utlånsmarginen på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak var 2,40 prosentpoeng ved utgangen av 4. kvartal 2013, ned fra 2,43 prosentpoeng ved utgangen av 3. kvartal. Marginen på rammelån med pant i bolig var 2,36 prosentpoeng ved utgangen av 4. kvartal, marginalt ned fra 2,37 prosentpoeng ved utgangen av 3. kvartal.

Renta på nedbetalingslån med pant i bolig gikk ned med 0,04 prosentpoeng til 4,12 prosent i 4. kvartal, mens renta på rammelån med pant i bolig gikk ned 0,02 prosentpoeng til 4,08 prosent i samme periode. Sammenliknet med utgangen av 4. kvartal 2012 er rentene på nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig henholdsvis 0,10 prosentpoeng og 0,25 prosentpoeng høyere ved utgangen av 4. kvartal 2013.

Stabil rente på utlån

Utlånsrente fra banker og kredittforetak var 4,31 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2013, ned fra 4,34 prosent ved utgangen av 3. kvartal. Utlånsrenta har ligget mellom 4,23 prosent og 4,35 prosent i alle kvartal siden utgangen av 2. kvartal 2012.

Bankenes innskuddsrente totalt var 2,23 prosent ved utgangen av 4. kvartal, tilnærmet uendret sammenliknet med foregående kvartal. Renta på innskudd fra husholdningene økte med 0,04 prosentpoeng i 4. kvartal til 2,42 prosent. Også renta på innskudd fra offentlige ikke-finansielle foretak økte marginalt med 0,02 prosentpoeng i samme periode. Innskuddsrentene for private ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen falt noe i 4. kvartal 2013.

Nedgang i årlige gjennomsnittsrenter

Bankenes årlige gjennomsnittlige utlånsrente falt med 0,09 prosentpoeng fra 2012 til 2013, og var 4,75 prosent i fjor. Utlånsrenta har vært stabil mellom 4,52 og 4,91 prosent de siste fem årene, som historisk sett er et lavt nivå. Gjennomsnittlig innskuddsrente i bankene var 2,26 prosent i 2013, ned 0,13 prosentpoeng sammenliknet med 2012.

Statistikkens datagrunnlag Åpne og lesLukk

Rentestatistikken for 4. kvartal 2013 omfatter 3 statlige låneinstitutt, 6 livsforsikringsselskap, 27 kredittforetak, 137 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 53 prosent, 39 prosent, 7 prosent og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens pensjonskasse) i 4. kvartal 2013.

Renta på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statssertifikater og statsobligasjoner. Boliglånsrenta i Statens pensjonskasse følger normrenten. Metoden for fastsetting av normrenten er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

Endring i spesifikasjoner kan påvirke sammenliknbarhetenÅpne og lesLukk

Fra 3. kvartal 2013 var det en større endring i foretakenes rapportering av utlån i rentestatistikken, hvor blant annet utlån med lav rente som følge av tap/mislighold skal holdes utenfor renteberegningen. Endringen kan isolert sett bidra til noe høyere gjennomsnittsrenter, og endringen gjør at rentesatser fra 3. kvartal 2013 og framover ikke er direkte sammenliknbare med tidligere perioder.