54117_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
54117
Sterk økning i pengemengdeveksten
statistikk
2011-05-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2april 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 7,8 prosent fram til utgangen av april, opp fra 6,4 prosent måneden før. Det er den høyeste veksten siden august 2008. Husholdningene og foretakene bidro til oppgangen.

Vekst i pengemengden

Den totale pengemengden var 1 634 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 1 620 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Fortsatt økning i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av april utgjorde dette 876 milliarder kroner, opp fra 871 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,3 prosent fram til utgangen av april. Dette er en økning fra 5,8 prosent fram til utgangen av mars og den høyeste tolvmånedersveksten siden mai 2009.

Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,8 prosent fram til utgangen av april. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Sterk økning i pengemengdeveksten for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 145 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 140 milliarder kroner i mars. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var 4,8 prosent fram til utgangen av april, opp fra -2,9 prosent måneden før.

Økning også i veksten for ikke-finansielle foretak

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 543 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 542 milliarder kroner i mars. Tolvmånedersveksten gikk opp fra 8,1 prosent fram til utgangen av mars, til 10,7 prosent fram til utgangen av april. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde om lag 45 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av april.

Nedgang i veksten for kommunene

Kommuneforvaltningens pengemengde utgjorde 70 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 67 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten gikk ned fra 23,9 prosent fram til utgangen av mars til 10,6 prosent fram til utgangen av april.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  November 2010 Desember 2010 Januar 2010 Februar Mars 2011 April 2011
 
M0 - 12 md. 11,9 -0,6 8,4 7,5 25,2 -19,3
M1 - 12 md. 5,0 6,0 6,2 6,1 7,8 8,1
M2 - 12 md. 5,7 5,2 6,5 6,6 6,4 7,8
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt1 6,5 8,1 8,4 8,5 7,9  
M2 husholdninger - 12 md. 5,4 5,5 5,0 5,1 5,8 6,3
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 5,4 5,6 8,9 8,9 8,1 10,7
 
1  Omregnet til årlig rate.

Pengemengdens sammensetning

Bankinnskudd utgjorde nær 92 prosent av den totale pengemengden på 1 634 milliarder kroner ved utgangen av april, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,7 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,1 prosent og 5,2 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen