54115_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
54115
Økt pengemengdevekst for husholdningene
statistikk
2011-05-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2mars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt pengemengdevekst for husholdningene

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 6,2 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 6,5 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretak og andre finansielle foretak bidro til nedgangen. Kommunene og husholdningene hadde derimot økt vekst.

Vekst i pengemengden

Den totale pengemengden var 1 620 milliarder kroner ved utgangen av mars, ned fra 1 625 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Nedgang i veksten for ikke-finansielle foretak

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 542 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 537 milliarder kroner i februar. Tolvmånedersveksten gikk ned fra 8,6 prosent fram til utgangen av februar, til 7,7 prosent frem til utgangen av mars. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde om lag 45 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av mars.

Negativ vekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 140 milliarder kroner ved utgangen av mars, ned fra 150 milliarder kroner i februar. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var -3,0 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 4,0 prosent måneden før.

Sterk økning i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 871 milliarder kroner ved utgangen av mars, ned fra 878 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,8 prosent fram til utgangen av mars. Dette er en økning fra 5,1 prosent fram til utgangen av februar og den høyeste tolvmånedersveksten siden september 2009. Økningen i tolvmånedersveksten fra februar til mars har sammenheng med en sterkere nedgang i pengemengden i tilsvarende periode i fjor enn i år (basiseffekt). Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,9 prosent fram til utgangen av mars. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Økt vekst også for kommunene

Kommuneforvaltningens pengemengde utgjorde 67 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 60 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten gikk opp fra 16,1 prosent fram til utgangen av februar til 23,9 prosent fram til utgangen av mars.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Okt. 2010    Nov. 2010    Des. 2010    Jan. 2011    Feb. 2011    Mars 2011
 
M0 - 12 md. -26,6 11,9 -0,6 8,4 7,5 25,2
M1 - 12 md. 2,4 5,0 6,0 6,1 5,9 7,6
M2 - 12 md. 4,1 5,7 5,2 6,4 6,5 6,2
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt1 6,8 6,5 8,0 8,2 8,1  
M2 husholdninger - 12 md. 5,1 5,4 5,5 5,0 5,1 5,8
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 1,5 5,4 5,6 8,8 8,6 7,7
 
1  Omregnet til årlig rate.

Pengemengdens sammensetning

Bankinnskudd utgjorde nær 92 prosent av den totale pengemengden på 1 620 milliarder kroner ved utgangen av mars, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,7 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,1 prosent og 5,3 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

Tabeller

Tabeller til publiseringen