54113_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
54113
Fortsatt økning i pengemengdeveksten
statistikk
2011-03-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2februar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 6,5 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 6,4 prosent måneden før. Alle sektorer, med unntak av ikke-finansielle foretak, bidro til økningen.

Vekst i pengemengden. Prosent

Den totale pengemengden var 1 625 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 1 638 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Nedgang i veksten for ikke-finansielle foretak

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 537 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 558 milliarder kroner i januar. Tolvmånedersveksten gikk ned fra 8,8 prosent fram til utgangen av januar, til 8,6 prosent frem til utgangen av februar. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde om lag 45 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av februar.

Oppgang i tolvmånedersveksten for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 150 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 151 milliarder kroner i januar. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var 4,0 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 3,3 prosent måneden før. Økningen i tolvmånedersveksten fra januar til februar har sammenheng med en sterkere nedgang i pengemengden i tilsvarende periode i fjor enn i år (basiseffekt).

Svak økning i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 878 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 871 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 5,0 prosent fram til utgangen av januar. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,6 prosent fram til utgangen av februar. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Økt vekst også for kommunene

Kommuneforvaltningens pengemengde utgjorde 60 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 58 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten gikk opp fra 14,7 prosent fram til utgangen av januar til 16,1 prosent fram til utgangen av februar.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Sep. 2010 Okt. 2010 Nov. 2010 Des. 2010 Jan. 2011 Feb. 2011
 
M0 - 12 md. 1,0 -26,6 11,9 -0,6 8,4 7,5
M1 - 12 md. 2,0 2,4 5,0 6,0 6,1 5,9
M2 - 12 md. 3,6 4,1 5,7 5,2 6,4 6,5
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 8,3 6,8 6,5 8,0 8,2  
M2 husholdninger - 12 md. 4,6 5,1 5,4 5,5 5,0 5,1
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 0,8 1,5 5,4 5,6 8,8 8,6
 

Pengemengdens sammensetning

Bankinnskudd utgjorde 91,8 prosent av den totale pengemengden på 1 625 milliarder kroner ved utgangen av februar, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,8 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,2 prosent og 5,3 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet:

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen