54111_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
54111
Sterk økning i pengemengdeveksten
statistikk
2011-02-28T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2januar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 6,4 prosent fram til utgangen av januar. Dette er den høyeste veksten siden oktober 2008, og en oppgang fra 5,2 prosent fram til utgangen av desember 2010. Det var foretakene som stod for økningen.

Vekst i pengemengden

Den totale pengemengden var 1 638 milliarder kroner ved utgangen av januar 2011, opp fra 1 611 milliarder kroner ved utgangen av desember 2010.

Kraftig økning i veksten for foretakene

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 558 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 542 milliarder kroner i desember 2010. Tolvmånedersveksten gikk opp fra 5,6 prosent fram til utgangen av desember, til hele 8,8 prosent fram til utgangen av januar 2011. Dette er den høyeste veksten i foretakenes pengemengde siden april 2008. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 46 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av januar.

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 152 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 141 milliarder i desember. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var 3,4 prosent fram til utgangen av januar, opp fra -1,5 prosent måneden før.

Nedgang i husholdningenes pengemengdevekst

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 870 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 864 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,5 prosent fram til utgangen av desember. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,5 prosent fram til utgangen av januar. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Uendret vekst for kommunene

Kommuneforvaltningens pengemengde utgjorde 58 milliarder kroner ved utgangen av januar, ned fra 63 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var fram til samme tidspunkt på 14,7 prosent, uendret fra måneden før.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 Desember 2010 Januar 2011
 
M0 - 12 md. -5,7 1,0 -26,6 11,9 -0,6 8,4
M1 - 12 md. 2,2 2,0 2,4 5,0 6,0 6,1
M2 - 12 md. 4,2 3,6 4,1 5,7 5,2 6,4
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 8,3 8,3 6,8 6,5 8,0  
M2 husholdninger - 12 md. 4,1 4,6 5,1 5,4 5,5 5,0
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. 1,1 0,8 1,4 5,4 5,6 8,8
 

Kraftig økning i basispengemengdeveksten

Basispengemengden (M0) var 99 milliarder kroner ved utgangen av januar, ned fra 134 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Nedgangen har i hovedsak sammenheng med at bankene reduserte sine folioinnskudd i Norges Bank i løpet av januar, men også sedler og mynt i omløp bidro til nedgangen. Likevel økte tolvmånedersveksten i M0 fra -0,6 prosent til 8,4 prosent i løpet av januar. Økningen i tolvmånedersveksten har sammenheng med en større nedgang i januar i fjor enn i januar i år (basiseffekt).

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen