4422_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4422
Pengemengdeveksten avtok
statistikk
2011-01-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2desember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Pengemengdeveksten avtok

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,1 prosent fram til utgangen av desember 2010, ned fra 5,7 prosent fram til utgangen av måneden før. Både kommunene og andre finansielle foretak reduserte sin pengemengdevekst.

Den totale pengemengden var 1 609 milliarder kroner ved utgangen av desember 2010, opp fra 1 595 milliarder kroner ved utgangen av november.

Pengemengdeveksten for kommunene avtok

Kommuneforvaltningens pengemengde utgjorde 63 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var fram til samme tidspunkt på 15,5 prosent, ned fra 17,5 prosent fram til utgangen av november.

Nedgang for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 140 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 143 milliarder i november. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var -2,6 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 3,5 prosent måneden før.

Svak økning i veksten for ikke-finansielle foretak og husholdningene

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 541 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 5,4 prosent, opp fra 5,3 prosent fram til utgangen av november. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 45 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av desember.

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 866 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 855 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,7 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 5,6 prosent fram til utgangen av november. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,5 prosent fram til utgangen av desember. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Vekst i pengemengden

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Juli 2010 August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 Desember 2010
 
M0 - 12 md. -31,3 -5,7 1,0 -26,6 11,9 -0,6
M1 - 12 md. 1,6 2,2 2,0 2,5 5,1 6,1
M2 - 12 md. 3,1 4,2 3,6 4,1 5,7 5,1
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 8,5 9,6 9,4 7,0 7,0  
M2 husholdninger - 12 md. 4,4 4,1 4,6 5,2 5,6 5,7
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. -1,6 1,1 0,8 1,4 5,3 5,4
 

Basispengemengden økte kraftig

Basispengemengden (M0) var 134 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 93 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Oppgangen har i hovedsak sammenheng med at bankene økte sine folioinnskudd i Norges Bank i løpet av desember, men også sedler og mynt i omløp bidro til økningen. Tolvmånedersveksten i M0 falt likevel fra 11,9 prosent til -0,6 prosent i løpet av desember. Fallet i tolvmånedersveksten har sammenheng med en svakere oppgang i desember enn veksten i samme periode året før (basiseffekt).

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

 

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen