4324_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4324
Kraftig økning i pengemengdeveksten
statistikk
2011-01-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2november 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,7 prosent fram til utgangen av november. Dette er en økning fra 4,1 prosent foregående måned og den høyeste tolvmånedersveksten siden november 2008.

Den totale pengemengden var 1 596 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 1 588 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Pengemengden nådde med dette en ny toppnotering.

Sterk økning i veksten for ikke-finansielle foretak

Vekst i pengemengden. Prosent

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 534 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 5,3 prosent, det høyeste nivået siden mai 2008. Til sammenligning utgjorde de ikke-finansielle foretakenes pengemengde ved utgangen av oktober 522 milliarder og tolvmånedersveksten var 1,4 prosent. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 44 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av november. Dette er uendret fra foregående måned.

Nedgang for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 143 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 138 milliarder i oktober. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var 3,9 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,3 prosent måneden før. Andre finansielle foretak var den eneste av publikumssektorene med nedgang i tolvmånedersveksten ved utgangen av november.

Kraftig økning i pengemengdeveksten for kommuneforvaltning

Kommuneforvaltningens pengemengde utgjorde beskjedne 63 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var fram til samme tidspunkt på hele 17,5 prosent, en økning fra 10,8 prosent ved utgangen av oktober, og den høyeste veksten målt siden september 2007.

Oppgang også i veksten for husholdninger

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 855 milliarder kroner ved utgangen av november, ned fra 864 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,6 prosent fram til utgangen av november, opp fra 5,2 prosent fram til utgangen av oktober. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten målt for husholdningene siden oktober 2009. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,4 prosent fram til utgangen av november. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Juni 2010 Juli 2010 Aug. 2010 Sep. 2010 Okt. 2010 Nov. 2010
 
M0 - 12 md. -31,2 -31,3 -5,7 1,0 -26,6 11,9
M1 - 12 md. 0,3 1,6 2,2 2,0 2,5 5,1
M2 - 12 md. 2,2 3,2 4,2 3,6 4,1 5,7
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 4,0 8,7 9,8 9,4 7,0  
M2 husholdninger - 12 md. 3,8 4,4 4,1 4,6 5,2 5,6
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. -2,9 -1,6 1,1 0,8 1,4 5,3
 

Basispengemengden øker igjen

Basispengemengden var 93 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 84 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var 11,9 prosent, opp fra -26,6 prosent fram til utgangen av oktober. Oppgangen har i hovedsak sammenheng med at bankene økte sine folioinnskudd i Norges Bank i løpet av november, men også sedler og mynt i omløp bidro til økningen.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet:

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen