4326_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4326
Økt vekst i pengemengden
statistikk
2010-11-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2oktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt vekst i pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 4,3 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 3,7 prosent fram til utgangen av måneden før. Oppgangen kom fra husholdningene og foretakssektorene.

Den totale pengemengden var 1 591 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 1 567 milliarder kroner ved utgangen av september. Pengemengden er den høyeste som noen gang er registrert.

Økt pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak og andre finansielle foretak

Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 523 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 1,5 prosent, opp fra 0,9 prosent fram til utgangen av september. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 44 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 ved utgangen av oktober.

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 140 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var 6,2 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Vekst i pengemengden

Oppgang i pengemengdeveksten også for husholdninger

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 865 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 852 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,3 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 4,6 prosent fram til utgangen av september. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten målt for husholdningene siden oktober 2009. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,3 prosent fram til utgangen av oktober. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Mai. 2010 Juni 2010 Juli 2010 Aug. 2010 Sep. 2010 Okt. 2010
 
M0 - 12 md. -22,4 -31,2 -31,3 -5,7 1,0 -26,6
M1 - 12 md. -0,9 0,3 1,6 2,2 2,1 2,5
M2 - 12 md. 0,8 2,2 3,2 4,3 3,7 4,3
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 2,4 4,0 8,8 10,1 9,8  
M2 husholdninger - 12 md. 3,4 3,8 4,4 4,2 4,6 5,3
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. -4,6 -2,9 -1,6 1,1 0,9 1,5
 

Basispengemengden falt

Basispengemengden var 84 milliarder kroner ved utgangen av oktober, ned fra 106 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var -26,6 prosent, ned fra 1,0 prosent fram til utgangen av september. Nedgangen har sammenheng med at bankene reduserte sine folioinnskudd i Norges Bank med 23 milliarder kroner i løpet av oktober.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Basispengemengden (M0) defineres som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

 

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet:

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen