4330_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4330
Oppgang i foretakenes pengemengde
statistikk
2010-09-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2august 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i foretakenes pengemengde

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 4,3 prosent fram til utgangen av august, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av måneden før. Oppgangen kom både fra ikke-finansielle foretak og andre finansielle foretak.

Den totale pengemengden var 1 577 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 1 583 milliarder kroner ved utgangen av juli. Hele oppgangen i tolvmånedersveksten har sammenheng med en større nedgang i pengemengden i august i fjor enn august i år (basiseffekt).

Pengemengdeveksten økte kraftig for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av august 514 milliarder kroner, en oppgang fra 511 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 1,2 prosent fram til utgangen av august, opp fra -1,6 fram til utgangen av måneden før. Oppgangen i veksten er den største hittil i år. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 43 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 .

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 152 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 142 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 18,2 prosent fram til utgangen av august, opp fra 13,8 prosent fram til utgangen av juli.

Vekst i pengemengden

Redusert pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 854 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 862 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,1 prosent fram til utgangen av august, ned fra 4,4 prosent fram til utgangen av juli. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2 var på 6,2 prosent fram til utgangen av august. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  Mars 2010 April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010
 
M0 - 12 md. -27,5 -23,5 -22,4 -31,2 -31,3 -5,7
M1 - 12 md. 1,9 2,7 -0,9 0,3 1,6 2,2
M2 - 12 md. 2,6 2,7 0,8 2,2 3,2 4,3
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 1,5 1,0 2,4 4,0 8,8  
M2 husholdninger - 12 md. 3,6 4,0 3,4 3,8 4,4 4,1
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. -0,3 -0,6 -4,6 -2,9 -1,6 1,2
 

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 577 milliarder kroner ved utgangen av august utgjorde bankinnskudd 91,3 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,9 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,4 prosent og 5,4 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen