4162_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/arkiv
4162
Kraftig fall i foretakenes gjeldsvekst
statistikk
2009-02-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2desember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig fall i foretakenes gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) falt til 9,9 prosent ved utgangen av desember, ned fra 10,8 prosent ved utgangen av måneden før. Det var særlig de ikke-finansielle foretakene som trakk gjeldsveksten ned.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld økte til 1 208 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten fram til utgangen av desember var 14,8 prosent, en nedgang fra 17,4 prosent ved utgangen av måneden før. Månedsveksten omregnet til årsrate var negativ i desember, -1,2 prosent. Dette er den laveste månedsveksten målt for foretakene siden mars 2004.

Omregnet til årlig vekstrate steg foretakenes bruttogjeld med 11,3 prosent i perioden oktober-desember sett i forhold til de tre foregående månedene. En måned tidligere var denne størrelsen 13,2 prosent. Når denne vekstraten, kalt vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt, er lavere enn tolvmånedersveksten, er det en indikasjon på at tolvmånedersveksten vil falle videre.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Fortsatt nedgang i husholdningenes gjeldsvekst

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1 869 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten falt videre denne måneden slik den har gjort siden mars i 2008. Tolvmånedersveksten var 7,1 prosent, mot 7,3 prosent ved utgangen av november. Veksten i husholdningenes bruttogjeld har ikke vært så lav siden september 1999.

Gjennomsnittlig årsvekst for alle månedene i 2008 var 9,7 prosent, mens gjennomsnittet for 2007 var 11,9 prosent.

Faktorer som kan ha bidratt til at gjeldsveksten kan overvurderes

De endrede konjunkturutsiktene har bidratt til at etterspørselen etter nye lån er blitt dempet utover høsten i fjor. I tillegg har den finansielle krisen ført til at finansforetakene har strammet inn sin kredittpraksis overfor sine kunder. På sikt bidrar dette isolert sett til redusert bruttogjeldsvekst. Ved vurderingen av vekstratene i K2-sammenheng bør en imidlertid være oppmerksom på at det alltid vil ta en viss tid fra en investeringsbeslutning blir fattet og et eventuelt lånetilsagn blir gitt, til dette slår ut i faktiske bruttogjeldstall. Når likviditeten er stram, er det heller ikke usannsynlig at kundene i større grad enn tidligere trekker opp sine rammelån, noe som også bidrar til at gjelden holder seg høy.

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av den finansielle krisen

Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2) på 3 302 milliarder kroner ved utgangen av desember var nesten 66 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum falt fra 3,1 prosent i november til 2,3 prosent i desember, samtidig som årsveksten i kredittforetakenes utlån gikk ned fra 64,4 prosent til 58,2 prosent i samme periode.

Vekstratene er her påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med endringer i regelverket for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån og bankenes adgang til å skaffe seg likviditet via slike obligasjoner. Ser en de to kredittkildene under ett, var utlånsveksten 10,5 prosent ved utgangen av desember, mot 11,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Den lave veksten i publikums obligasjonsgjeld som har vært observert gjennom hele 2008 (-4,2 prosent ved utgangen av desember), har sammenheng med finanskrisen. Veksten i sertifikatgjelden har imidlertid tatt seg kraftig opp og var så høy som 64,6 prosent ved utgangen av 2008.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst
 
 Juli 2008August 2008September 2008Oktober 2008November 2008Desember 2008
 
12 md. total12,912,312,111,910,89,9
3 md. glidende gjennomsnitt total10,29,68,98,67,4 
12 md. husholdninger9,49,18,88,27,37,1
12 md. ikke-finansielle foretak20,319,018,919,117,414,8
 

K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3 , som publiseres med vel en måneds tidsetterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB