Svakere halvårsresultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 14,8 milliarder kroner i første halvår 2020. Dette er 16,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 16,2 milliarder kroner, noe som reduserer resultatet i første halvår sammenlignet med 2019.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,24 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var 13,7 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -1,3 milliarder kroner, viser nye tall fra Banker og kredittforetak.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto var 45,7 milliarder kroner i første halvår 2020. Dette er 2,6 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,75 prosent i første halvår 2020. Denne andelen er 0,05 prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2019.

Økte utlånstap

Bankenes samlede kredittap på utlån var 18,9 milliarder kroner i første halvår 2020. Dette er 16,2 milliarder kroner mer enn i første halvår 2019, og en økning på 7,8 milliarder kroner fra utgangen av første kvartal 2020. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene 0,37 prosent. Dette er 0,32 prosentpoeng høyere enn i første halvår 2019.

Kredittap på utlån inkluderer konstaterte utlånstap, øvrige kredittap på utlån som ikke er fraregnet i balansen og kredittap på ubenyttet utlånsramme. Av de samlede kredittapene på utlån i første halvår 2020 var kun 2,1 milliarder kroner konstaterte tap, dette er 99 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Øvrige balanseførte kredittap på utlån utgjorde 15,9 milliarder kroner, dette er 15,7 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Kredittap på ubenyttet utlånsramme var 0,9 milliarder kroner i første halvår 2020, en økning på 0,6 milliarder sammenlignet med første halvår 2019.

Lavere andel fordringer på kunder

Ved utgangen av første halvår 2020 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 53,9 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med første halvår 2019, har denne andelen sunket med 2,9 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 1,4 prosentpoeng til 15,5 prosent.

Lavere andel innskudd og verdipapirgjeld

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden og beløp seg til 4 182 milliarder kroner i første halvår 2020, noe som utgjorde 68,3 prosent av forvaltningskapitalen. Hvorav innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner utgjør henholdsvis 47,0 prosent og 21,3 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med første halvår 2019, har innskudd som andel av forvaltningskapitalen falt med 2,8 prosentpoeng.

Verdipapirgjelden var på 733 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2020, noe som utgjorde 12,0 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med første halvår 2019, har verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen falt med 1,5 prosentpoeng.

Økning i F-lån

Bankene kan også finansieres med interbanklån og F-lån. Norges Bank utvidet F-lån ordningen i mars 2020 og har tilbudt ekstraordinære F-lån til bankene med ulik løpetid og gitt rente. Bankenes balanse viste utestående F-lån på totalt 203 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2020, og 125 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2020.

Interbanklån utgjorde 114 milliarder kroner i første halvår 2020, hvorav 92 milliarder kroner er fra utenlandske kredittinstitusjoner. Det bør tas hensyn til at en viss andel interbanklån til norske banker fra utlandet kan være lån fra utenlandske morselskap til norske datterselskap.

 

Kontakt