Stort underskudd for verdipapirfondene

Publisert:

Etter et rekordhøyt årsresultat for norskregistrerte verdipapirfond i 2017 gikk resultatet kraftig ned og endte med et underskudd på 40 milliarder kroner for 2018. Underskuddet kommer i første rekke av urealiserte kurstap.

Etter at fondene gikk med et rekordstort overskudd i 2017, avsluttet verdipapirfondene 2018 med et negativt årsresultat, ifølge nye tall fra statistikken Verdipapirfond. Reduksjonen i årsresultatet fra 2017 til 2018 var på hele 156 milliarder kroner. Det var kun mottatte rente- og utbytteinntekter som økte med samlet sett to milliarder kroner, mens andre porteføljeresultatposter gikk ned i 2018 sammenlignet med året før. Det negative årsresultatet skyldes av netto urealiserte kurstap på 97 milliarder kroner, noe som førte til at verdipapirfondene i 2018 gikk med et underskudd på 40 milliarder kroner.

Figur 1. Verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype

2017 2018
Renteinntekter 12297 12647
Aksjeutbytte mv. 13498 14979
Realiserte kursgevinster/-tap 46052 35991
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap 46086 -97094
Andre porteføljeinntekter/-kostnader 5455 878
Provisjonsinntekter og forvaltningshonorarer -6249 -6043
Skattekostnader -1103 -1132

Forvaltningshonorarer var 6,1 milliarder kroner, en liten nedgang på 0,2 milliarder kroner fra 2017.

Figur 2. Verdipapirfondenes årsresulatat etter fondstype

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aksjefond 28345 86262 69701 51431 32372 95510 -39277
Obligasjonsfond 8713 3635 13721 2246 10229 9453 404
Pengemarkedsfond 3449 2294 2000 877 1885 1538 1249
Andre rentefond 2540 2415 1475 -816 2274 3400 678
Kombinasjonsfond 1307 3219 3525 3067 2033 5665 -2764
Øvrige fond -21 43 105 154 214 471 -63

Størst underskudd i aksjefondene 

Gjennom siste kvartal av 2018 falt verdens børser kraftig og dette førte til nedgang i fondenes verdier. Aksjefondene ble mest påvirket av fallet med et netto urealiserte tap på 84 milliarder kroner, og endte året med et underskudd på 39 milliarder kroner. Kombinasjonsfondene avsluttet 2018 med et negativt årsresultat, hovedsakelig på grunn av de urealiserte kurstapene på 4 milliarder kroner. Obligasjonsfondene hadde også et urealiserte tap på deres verdipapirer med 7 milliarder kroner, men endte året med et overskudd på 0,4 milliarder kroner på grunn av renteinntektene de mottok i løpet av året.

 

Figur 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aksjefond 307446 407078 455564 477030 532475 633479 611436
Obligasjonsfond 140077 143714 258449 286186 309706 316449 315071
Pengemarkedsfond 95022 90083 86231 83643 97235 107899 111463
Andre rentefond 40787 50727 63492 56523 55305 59620 62956
Kombinasjonsfond 21654 31220 40847 52942 55618 67347 65742
Øvrige fond 3571 6501 2999 5248 5255 6053 5558

Nedgang i beholdninger til tross for positive nettotegninger 

Verdipapirfondenes samlede eiendeler hadde en markedsverdi på 1 172 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Dette var en nedgang på 19 milliarder kroner eller 1,6 prosent i forhold til 2017. Aksjefondenes eiendeler gikk mest ned med 22 milliarder kroner. Verdipapirfondene hadde nettotegninger på 28 milliarder kroner i løpet av 2018 ifølge kvartalsvis fondsstatistikken. De positive nettotegningene sammen med styrket dollarkurs mot den norske kronen motvirket noe av markedskurstapet på fondenes eiendeler. Norske verdipapirfondenes eiendeler av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler fordelte seg med 41 prosent på norske og 59 prosent på utenlandske verdipapirer. Når det gjelder obligasjoner og sertifikater var 67 prosent på norske og 33 prosent på utenlandske verdipapirer.

Kontakt