Økt andelskapital tross nettoinnløsninger

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 35,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2018. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 5,7 milliarder kroner.

Den totale andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 204 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2018, viser tall fra Verdipapirfond, kvartalstall. Sammenlignet med utgangen av foregående kvartal var det en økning på 3 prosent.

Størst oppgang hadde aksjefond. De økte andelskapitalen med 6,1 prosent, til 649 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Andelskapitalen til kombinasjonsfond steg også i løpet av kvartalet, nærmere bestemt med 2,9 prosent til 57,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. For andre typer fond holdt andelskapitalen seg noenlunde uendret eller falt i løpet av 2. kvartal 2018. Størst fall blant disse andre fondstypene hadde obligasjonsfond hvor andelskapitalen sank med 0,5 prosent, til 318,8 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. juni 2018. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

1.kv.2012 2.kv.2012 3.kv.2012 4.kv.2012 1.kv.2013 2.kv.2013 3.kv.2013 4.kv.2013 1.kv.2014 2.kv.2014 3.kv.2014 4.kv.2014 1.kv.2015 2.kv.2015 3.kv.2015 4.kv.2015 1.kv.2016 2.kv.2016 3.kv.2016 4.kv.2016 1.kv.2017 2.kv.2017 3.kv.2017 4.kv.2017 1.kv.2018 2.kv.2018
Aksjefond 301418 283842 297354 305773 337033 340930 363544 404036 405756 440333 439438 453391 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 612067 649142
Obligasjonsfond 105814 113928 125167 140535 146145 154913 159188 143386 231026 240808 255901 258663 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320540 318844
Pengemarkedsfond 100607 96591 96901 95520 102178 93875 89668 89545 88812 91430 91455 86236 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 104052 104455
Andre fond 54297 55685 61780 67602 73223 77142 83206 88883 98280 107174 110895 106464 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 132186 131687

Nettotegnet for 21,6 milliarder kroner i første halvår

I 2. kvartal 2018 ble det totalt nettoinnløst andeler for 5,7 milliarder kroner. Disse nettoinnløsningene ble i all hovedsak foretatt i obligasjonsfond, aksjefond og andre rentefond, og det ble nettoinnløst andeler for henholdsvis 2,5 milliarder kroner, 2 milliarder kroner og 1,4 milliarder kroner i slike fond. For andre typer fond ble det nettotegnet andeler, om enn i beskjeden målestokk.

Til sammenligning ble det totalt nettotegnet fondsandeler for 27,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2018. Det innebærer at nettotegningene hittil i år også er positive og summerer seg totalt til 21,6 milliarder kroner for 1. halvår.

Husholdningene solgte fondsandeler

I løpet av 2. kvartal i år nettoinnløste husholdningene fondsandeler til en verdi av 6,1 milliarder kroner. Primært omfatter dette nettoinnløsninger av andeler i andre rentefond og i aksjefond for henholdsvis 3,8 milliarder kroner og 2,4 milliarder kroner. En betydelig del av husholdningenes nettoinnløsninger skyldes for øvrig at en nominee har flyttet verdier fra verdipapirfond som er omfattet av denne statistikken, til fond som ikke er det.

Utlendingene nettokjøpte fondsandeler til en verdi av 1,2 milliarder kroner i 2. kvartal 2018. Av dette har de plassert til sammen drøyt 1,5 milliarder kroner i obligasjonsfond og pengemarkedsfond, mens de har nettoinnløst aksjefondsandeler i denne perioden for 500 millioner kroner. Sistnevnte føyer seg inn i en lengre trend hvor utlendingene har nettoinnløst aksjefondsandeler i 14 av de siste 15 kvartalene.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer fom. 1.kv.2012

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

4.kv. 2012 1. kv. 2013 2.kv. 2013 3. kv. 2013 4.kv. 2014 1. kv. 2014 2.kv. 2014 3. kv. 2014 4.kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv. 2015 3. kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2kv.2018
Husholdninger¹ -0.401 0.106 -1.201 -0.559 -0.2 -1.393 -1.049 -0.338 -1.04 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.518 -2.42
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser -1.049 1.265 1.22 -1.275 8.723 1.198 4.572 3.268 -3.862 1.517 -7.574 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552
Utlandet 4.135 2.349 -3.55 -0.969 1.085 -1.395 1.519 2.449 -15.333 -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.339 -0.496

Kontakt