Godt resultat for bankene

Publisert:

Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader t.o.m. tredje kvartal i 2018 var på 36,9 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 2,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i 2017.

Resultatet før andre inntekter og kostnader hittil i år t.o.m. tredje kvartal 2018 utgjorde 0,72 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var 37,4 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde 0,5 milliarder kroner, viser bankstatistikken.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i de tre første kvartalene i 2018 var 60,3 milliarder kroner. Dette er 2,8 milliarder kroner mer enn samme periode i 2017. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var den akkumulerte rentenettoen 1,17 prosent i tredje kvartal 2018. Denne andelen er 0,02 prosentpoeng høyere enn samme periode i 2017.

Lave utlånstap

I de tre første kvartalene i 2018 var bankenes samlede kredittap på utlån 3,2 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene t.o.m. tredje kvartal 2018 kun 0,05 prosent.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 4,5 milliarder kroner hittil i år t.o.m. tredje kvartal 2018.

På grunn av omleggingen i innrapporteringen til bankstatistikken og innføringen av regnskapsprinsippene i IFRS 9, er ikke kredittap på utlån og netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter direkte sammenlignbare med tidsserier før 2018.

Økt andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av tredje kvartal 2018 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 59,4 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2017, har denne andelen økt med 2,6 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig sunket med 0,2 prosentpoeng til 15,7 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 71,4 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2018. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 13,2 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2017 har innskuddsandelen økt med 0,6 prosentpoeng, mens andelen til verdipapirgjeld har økt med 1,1 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av tredje kvartal 2018 var 54,7 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 25,7 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Lavere rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 5,3 milliarder kroner i de tre første kvartalene i 2018. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde det akkumulerte resultatet t.o.m. tredje kvartal 2018 0,25 prosent.

Akkumulert rentenetto t.o.m. tredje kvartal 2018 for kredittforetakene var på 12,2 milliarder kroner. Dette er 0,4 milliarder kroner mindre enn i tredje kvartal 2017.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 74,8 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av tredje kvartal 2018, en oppgang på 2,0 prosentpoeng fra utgangen av tredje kvartal 2017. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 65,9 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av tredje kvartal 2018.