Godt resultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2018 var på 25,7 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 1,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,50 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i første halvår 2018. Totalresultatet var 26,1 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde 0,4 milliarder kroner, viser bankstatistikken.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i første halvår 2018 var 39,3 milliarder kroner. Dette er 1,9 milliarder kroner mer enn i første halvår 2017. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,76 prosent i første halvår 2018. Denne andelen er 0,01 prosentpoeng høyere enn i første halvår 2017. 

Lave utlånstap

I første halvår 2018 var bankenes samlede kredittap på utlån 1,5 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første halvår 2018 kun 0,03 prosent.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 3,4 milliarder kroner i første halvår 2018.

På grunn av omleggingen i innrapporteringen til bankstatistikken og innføringen av regnskapsprinsippene i IFRS 9, er ikke kredittap på utlån og netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter direkte sammenlignbare med tidsserier før 2018.

Økt andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av første halvår 2018 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 58,4 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av første halvår 2017, har denne andelen økt med 1,5 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig økt med 0,3 prosentpoeng til 16,5 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 71,6 prosent ved utgangen av første halvår 2018. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 12,9 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av første halvår 2017 har innskuddsandelen økt med 0,7 prosentpoeng, mens andelen til verdipapirgjeld har økt med 0,9 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av første halvår 2018 var 55,5 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 24,9 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Godt resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 3,2 milliarder kroner i første halvår 2018. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i første halvår 2018 0,15 prosent.

Rentenettoen for kredittforetakene var på 8,3 milliarder kroner i første halvår 2018. Dette er 0,2 milliarder kroner mer enn i første halvår 2017. Kredittforetakenes kredittap på utlån var kun 0,1 milliarder kroner i første halvår 2018.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 75,1 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av første halvår 2018, en oppgang på 2,0 prosentpoeng fra utgangen av første halvår 2017. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 65,6 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av første halvår 2018.