Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015

  Rapporter 2017/22

  Studerer vi andelen i arbeid eller utdanning i aldersgruppen 16-34 år, befinner norskfødte med innvandrerforeldre seg mye nærmere majoriteten enn det innvandrere gjør. Det er særlig unge under utdanning som påvirker aktivitetstallene blant norskfø...

  Publikasjon
 • Arbeid og utdanning

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvor stor andel av befolkningen frykter de vil miste jobben, og hvilke grupper står oftest utenfor?

  Artikkel
 • Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet

  Rapporter 2017/21

  72 prosent av afghanske flyktninger som var i slutten av tenårene da de kom til Norge, var sysselsatt 12 år etter. For irakere og somaliere lå andelen rundt 60 prosent. Rapporten viser at jo yngre flyktningene er, jo lettere er det å komme seg i j...

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa 4,6 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 126 000 arbeidslause i april. Dette utgjorde 4,6 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,3 prosentpoeng frå januar.

  Artikkel
 • Færre unge har deltidsjobb

  Stadig færre tenåringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, for eksempel i form av en deltidsjobb eller sommerjobb. Mens nærmere tre av fire 17-åringer hadde inntekter fra slike jobber på slutten av 1990-tallet, gjaldt dette bare om lag halvparte...

  Artikkel
 • Sesongjusterte tal over ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar varierer i løpet av året, og for fleire næringar gjentar eit sesongmønster seg kvart år. Statistikken over ledige stillingar er no justert for dette sesongmønsteret, noko som gjer det mogleg å følgje den underliggjande u...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa 4,5 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 124 000 arbeidslause i mars. Dette utgjorde 4,5 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng frå desember.

  Artikkel
 • Fleire ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar auka med 5 prosent frå 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Vi ser mellom anna ein oppgang i varehandel og overnattings- og serveringsverksemd. Derimot heldt talet på ledige stillingar innanfor olje og gass seg på om lag...

  Artikkel
 • Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

  SSB publiserer flere statistikker som viser antall sysselsatte. Hva er forskjellen på statistikkene, og hvorfor kan det bli forskjeller i tallene?

  Artikkel
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

  Rapporter 2017/11

  I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120 000 arbeidslause i februar. Dette utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Lavere yrkesaktivitet

  Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn og var sterkest blant dem under 25 år. Årsaken er blant annet at flere unge tar utdanning.

  Artikkel
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015

  Rapporter 2017/08

  I 4. kvartal 2015 var det registrert 84 450 sysselsatte flyktninger i Norge, som gav en sysselsettingsandel på 47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. Det var altså en forsk...

  Publikasjon
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016

  Rapporter 2017/05

  De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere.

  Publikasjon
 • Færre svensker, men flere polakker og litauere

  Over 79 000 lønnstakere arbeidet i Norge på korttidsopphold per 4. kvartal 2016. Det har vært en markant nedgang i antall svensker. Samtidig har antallet litauere og polakker økt, slik at det nå for første gang er flere polakker enn svensker på ko...

  Artikkel