Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere kvinner med lang utdanning i arbeid

  Antall sysselsatte med lange universitet- og høyskoleutdanninger økte med 57 000 fra 2008 til 2013. Over 35 000 av disse var kvinner. Mer enn halvparten av høyt utdannede kvinner jobber i offentlig forvaltning.

  Artikkel
 • Endring i datagrunnlaget for registerbasert sysselsettingsstatistikk

  Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. SSBs vurdering er at kvaliteten på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er blitt bedre.

  Artikkel
 • Helse- og sosialpersonell 2000-2014. Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger

  Rapporter 2016/19

  Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.

  Publikasjon
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015

  Rapporter 2016/10

  Da pensjonsreformen ble innført i 2011 var et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. I denne rapporten ser vi blant annet at andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon gikk fra 9 prosent i 2. kvar...

  Publikasjon
 • Fire av ti funksjonshemmede i arbeid

  Samfunnsspeilet 1/2016

  I 2015 var 74 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-66 år i arbeid. Det samme gjaldt 43 prosent av personer med funksjonshemning. Over halvparten av de funksjonshemmede som er sysselsatt, har fått sin arbeidssituasjon tilpasset funksjonshemni...

  Artikkel
 • 90 prosent fra Afghanistan i arbeid og utdanning etter fire år

  Blant enslige mindreårige flyktninger i alderen 18–29 år var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2014. Andelen er større blant unge fra Afghanistan som ble bosatt i 2009 og 2010. Etter fire år ligger disse på nivå med den jevnaldrende befolknin...

  Artikkel
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2016

  Les om befolkningssammensetningen, yrkesdeltagelsen og sysselsettingen i Norge, og hvilket potensial vi har for økt arbeidsinnsats framover.

  Artikkel
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2014

  Rapporter 2016/09

  Funnene i rapporten viser at begge gruppene med innvandrerbakgrunn er i arbeid eller utdanning i mindre grad enn majoritetsbefolkningen, men at denne forskjellen er mye mindre for norske med innvandrerbakgrunn enn for innvandrere.

  Publikasjon
 • Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang

  De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdominans, men når det gjelder utdanning, drar kvinnene fra. Kvinner har langt høyere utdanningsnivå enn menn. Men utdanningsdominansen har ennå ikke ført til et mindre kjønnsdelt arbeidsmar...

  Artikkel
 • Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet

  Rapporter 2016/06

  Før finanskrisen spredte innvandringen seg til store deler av landet. Etter finanskrisen, og til og med 2013, gikk strømmene av innvandrere noe mer mot områdene med store petroleumsinvesteringer.

  Publikasjon
 • Tre av fire i arbeid eller utdanning

  Nesten halvparten av alle personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996–2013, har flyttet fra bosettingskommunen sin, og mange bor i Oslo. De fleste er i arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet, men inntektsnivået e...

  Artikkel
 • Barn i familien påvirker også fedres avtalte arbeidstid

  Både antall barn og barnas alder har mer å si for mødrenes avtalte arbeidstid enn fedrenes. Men også fedrenes arbeidstid påvirkes – kortest arbeidstid blant fedre finner vi i familier med barn i førskolealder.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

  Rapporter 2015/54

  43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot ...

  Publikasjon
 • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

  Samfunnsspeilet 4/2015

  De fleste jobber fem år etter at de tok en master- eller doktorgrad. Halvparten av sivilingeniørene, siviløkonomene og tannlegene tjener over 650 000 kroner fem år etter endt studium. For tre av ti veterinærutdannede lå yrkesinntekten under 350 000.

  Artikkel
 • Wage equations and labour demand by education

  Rapporter 2015/49

  Denne rapporten er en ny framskrivning av etterspørsel etter arbeidskraft fram til 2030.

  Publikasjon