85092
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
85092
Fortsatt nedgang i sykefraværet
statistikk
2012-09-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i sykefraværet

Sykefraværet var på 6,4 prosent i 2. kvartal 2012. Justert for sesong- og influensavariasjoner var det en nedgang på 2,6 prosent fra 1. kvartal 2012.

Det var nedgang siste kvartal både i det egen- og legemeldte sykefraværet. For menn var nedgangen 3,1 prosent og for kvinner 2,2 prosent.

Justert for sesong- og influensavariasjoner, har sykefraværet gått ned hvert kvartal siden 1. kvartal 2011. Siden 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har sykefraværet gått ned med 11,7 prosent.

Sesongjusterte tall for første gang

Dette er første gang SSB publiserer sesong- og influensajusterte sykefraværstall. Slike justeringer gjør det lettere å se den underliggende utviklingen i tallene fra kvartal til kvartal. Det gjør man ved å fjerne normale sesongvariasjoner mellom kvartalene. I tillegg er det justert for at influensafraværet varierer fra år til år. Metoden er nærmere omtalt i Om sesongjustering . Foreløpig er det bare laget slike justeringer av sykefraværet fordelt på kvinner og menn, og etter om det er egenmeldt eller legemeldt.

Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Tall uten sesong- og influensajustering

De videre kommentarer i artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajustert. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012.

Nedgang i sykefraværet siste år

Sykefraværet gikk ned fra 6,5 prosent i 2. kvartal 2011 til 6,0 prosent i 2. kvartal 2012. Dette tilsvarer en nedgang på 7,6 prosent. Det legemeldte fraværet gikk ned med 7,8 prosent, mens det egenmeldte hadde en nedgang på 5,8 prosent.

Størst nedgang for menn

Sykefraværet blant menn gikk ned fra 5,0 prosent i 2. kvartal 2011 til 4,5 prosent i 2. kvartal 2012, blant kvinner gikk fraværet ned fra 8,3 til 7,8 prosent. Dette tilsvarer en prosentvis nedgang på henholdsvis 9,0 og 6,1 prosent.

Sykefraværet kraftigst ned i bygg og anlegg

Sykefraværet gikk ned i samtlige næringer det siste året. Blant de største næringene var det bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting som hadde den sterkeste nedgangen i sykefraværet med henholdsvis 11,4 og 11,1 prosent.

Sykefraværet ned i alle fylker

Fordelt etter arbeidssted gikk sykefraværet ned i samtlige fylker det siste året. Nedgangen var størst i Møre og Romsdal og Vest-Agder med henholdsvis 12,1 og 10,0 prosent. Vestfold hadde den laveste nedgangen med 1,9 prosent.

I 2. kvartal 2012 var nivået på sykefraværet høyest i Troms med 7,5 prosent og lavest i Rogaland. I sistenevnte fylke lå sykefraværet på 5,0 prosent.

Andelen lange sykefravær ned

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet gikk ned fra 34,5 prosent i 2. kvartal 2011 til 33,0 prosent i 2. kvartal 2012. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk økte 12,1 til 12,3 prosent i samme tidsrom.

Privat sektor mest ned

Sykefraværet gikk ned i samtlige sektorer fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012. Størst nedgang hadde privat sektor med 8,6 prosent. Fraværet i statlig forvaltning, inkludert helseforetakene, gikk ned med 8,3 prosent. Fraværet i kommunal forvaltning gikk derimot ned med 4,3 prosent i denne perioden.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor og lå på 5,5 prosent i 2. kvartal 2012. Statlig- og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 5,8 og 7,9 prosent.

Nedgang i alle aldersgrupper

Det legemeldte sykefraværet gikk ned i samtlige aldersgrupper under 68 år. Sterkest nedgang hadde aldersgruppene 20-24 år og 55-59 år, sykefraværet her gikk ned med henholdsvis 9,0 og 8,7 prosent.

For de største aldersgruppene gikk det legemeldte fraværet for menn mest ned i aldersgruppene 35-39 år, nedgangen var på 13,3 prosent. For kvinner gikk det legemeldte sykefraværet mest ned i aldersgruppen 55-59 år, med 8,2 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Mer data hos NAV

NAVs nettsider finnes også tall for bruk av aktiv sykemelding, gradert sykemelding og diagnoser.

Teknisk informasjon

Endringsprosenter

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med en desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

 

Sektorer i denne statistikken

I betegnelsen ”statlig forvaltning” inngår også Norges Bank og statlige låneinstitusjoner. Kommunal forvaltning består av kommuner og fylkeskommuner. I betegnelsen ”privat sektor” inngår også statens forretningsdrift, statlige eide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.

 

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende .

Sesong- og influensajusterte tall

Sesong- og influensajustering gjør det enklere å tolke endringer i sykefraværet fra kvartal til kvartal sett i forhold til den langsiktige trenden.

 

Spesielle utfordringer ved sesongjustering av sykefraværsstatistikk og tolkning av resultatene er store influensairregulariteter. Influensafraværet er normalt høyt i 1. kvartal, av og til høyt i 4. kvartal, og i noen år lavt også i disse kvartalene. Vi fokuserer derfor på tall som er sesong- og influensajustert. Slike tall er glattere og gir enklere tolkning av den siste utviklingen sett i forhold til en med langsiktig trend. Tall som kun er sesongjustert er imidlertid tilgjengelig i vår Statistikkbank. Der vil influensafravær synes når dette er annerledes enn den vanlige sesonginfluensaen, som for eksempel svineinfluensaen i andre halvår 2009.

 

Foreløpig er det kun tall fordelt på kjønn som er sesongjustert, men etter hvert ønsker vi å utvide med andre fordelinger, som bl.a. næring.

 

Detaljert informasjon om metoden er gitt i Om sesongjustering .

Tabeller


Sykefraværsdagsverk, sesong- og influensajusterte tall


Sykefraværsdagsverk, ikke sesong- og influensajusterte tall

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB