85090
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
85090
Nedgang i sykefraværet
statistikk
2012-06-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 7,3 prosent i 1. kvartal 2011 til 6,9 prosent i 1. kvartal 2012. Dette tilsvarer en nedgang på 5,6 prosent.

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,1 til 5,7 prosent i den samme perioden, dette tilsvarer en nedgang på 7,3 prosent. Egenmeldt sykefravær hadde en oppgang på 3,2 prosent, men når resultatet avrundes er nivåtallet likt som i fjor, på 1,2 prosent.

Siden 1. kvartal 2001, som var året den første IA-avtalen ble inngått, har sykefraværet gått ned med 8,7 prosent.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2012

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2012

Sykefraværet mest ned for menn

Sykefraværet blant menn gikk ned fra 5,8 til 5,4 prosent det siste året, mens fraværet blant kvinner gikk ned fra 9,3 til 8,9 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 6,9 og 4,3 prosent.

Sterkest nedgang i bygg og anlegg

Blant de største næringene var det bygge- og anleggsvirksomhet, samt overnattings- og serveringsvirksomhet, som hadde de største nedgangene i sykefraværet med henholdsvis 11,8 og 9,9 prosent.

Offentlig administrasjon var den eneste næringen med en økning i sykefraværet med 1,9 prosent. Fraværet i næringen var på 6,4 prosent. Dette er under gjennomsnittet for alle næringene, hvor fraværet var 6,9 prosent

Sykefraværet ned i alle fylker

Fordelt etter arbeidssted gikk sykefraværet ned i samtlige fylker. Nedgangen var størst i Rogaland og Vest-Agder med henholdsvis 7,6 og 7,5 prosent. Oppland hadde den laveste nedgangen med 3,1 prosent.

Nivået på sykefraværet var høyest i Troms med 8,2 prosent og lavest i Rogaland med 5,7 prosent i 1. kvartal 2012.

Andelen lange sykefravær ned

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet gikk ned fra 29,6 prosent i 1. kvartal 2011 til 27,7 prosent i 1. kvartal 2012. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk økte fra 16,1 til 17,6 prosent i samme tidsrom.

Mest ned i privat sektor

Sykefraværet gikk ned i samtlige sektorer. Størst nedgang hadde privat sektor med 7,4 prosent. Fraværet i kommunal forvaltning gikk ned med 2,6 prosent, mens fraværet i statlig forvaltning, inkludert helseforetakene, gikk ned med 1,2 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor med 6,3 prosent, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 7 og 9 prosent.

Nedgang i alle aldersgrupper

Det legemeldte sykefraværet gikk ned i samtlige aldersgrupper under 66 år. Nedgangen er sterkest i aldersgruppene 25-29 år og 45-49 år, hvor nedgangen var på henholdsvis 9,5 og 9 prosent.

Blant menn gikk det legemeldte fraværet mest ned i aldersgruppene 25-29 år og 35-39 år, hvor nedgangen var på henholdsvis 11,5 og 11,4 prosent. For kvinner var det blant 20-24- og 25-29-åringene at sykefraværet gikk mest ned, med henholdsvis 8,7 og 7,9 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Mer data hos NAV

NAVs nettsider finnes også tall for bruk av aktiv sykemelding, gradert sykemelding og diagnoser.

Sykefravær etter ny næring tilbake til 2000

Fra og med publiseringen for 1. kvartal 2009 benyttes en ny næringsstandard. Dette gir brudd i tidsserien for næringsfordelte tall. SSB har beregnet tall etter den nye næringsstandarden tilbake til 2000. Vi viser til tabellene 3 og 33 under ” Flere tabeller ”.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir tall tilbake til 1972

Sykefraværsstatistikken gir tall tilbake til 2. kvartal 2000. For lengre tidsserier må man bruke andre datakilder, som for eksempel Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). I Statistikkbanken er det laget tabeller for sykefravær, ifølge AKU, tilbake til 1972 (begge kjønn) og 1979 (menn/kvinner).

Nivåtallene i AKU og sykefraværsstatistikken er noe forskjellig. Den viktigste forskjellene er man i AKU bare inkluderer sykefravær som varer minst en uke, mens man i sykefraværsstatistikken har med alt sykefravær. AKU har også med tall for selvstendig næringsdrivende og tilfeldige småjobber hvor sykefraværet er lavere enn blant arbeidstakerne som sykefraværsstatistikken dekker. Mer informasjon om dette og sykefravær målt ved AKU i en artikkel i Samfunnsøkonomen nr. 3-2010 .

Teknisk informasjon

Endringsprosenter

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med en desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

Sektorer i denne statistikken

I betegnelsen ”statlig forvaltning” inngår også Norges Bank og statlige låneinstitusjoner. Kommunal forvaltning består av kommuner og fylkeskommuner. I betegnelsen ”privat sektor” inngår også statens forretningsdrift, statlige eide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB