1140
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1140
Mindre nedgang i sykefraværet
statistikk
2010-12-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær3. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre nedgang i sykefraværet

Det totale sykefraværet gikk ned fra 7,7 til 7 prosent fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010. Årsaken til nedgangen er blant annet det høye sykefraværet på grunn av svineinfluensa i 2009.

Tapte dagsverk pga. legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 1. kvartal 2007-3. kvartal 2010

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 3. kvartal 2000-3. kvartal 2010

Sykefraværet hadde en nedgang på rundt 10 prosent i 1. og 2. kvartal 2010 i forhold til de samme kvartalene i 2009. Tallene for 3. kvartal 2010 viser en tilsvarende stor nedgang, men når man tar hensyn til svineinfluensaen i 2009, blir nedgangen noe mindre enn i de to foregående kvartalene.

Et grovt anslag tilsier at nedgangen i sykefraværsprosenten reduseres fra 10 til rundt 7 prosent. Dette bildet bekreftes ved å se på utviklingen i sykefraværet fra kvartal til kvartal i 2010. Den vanlige sesongmessige veksten i sykefraværet fra 2. til 3. kvartal er noe sterkere i 2010 enn for tidligere år (med unntak av 2009).

Om vi sammenligner med kvartalstall for 2001, som var året den første IA-avtalen ble inngått, viste tallene for 1. og 2. kvartal 2010 en nedgang på henholdsvis 7,9 og 9,4 prosent, mens tallet for 3. kvartal viste en nedgang på 6,6 prosent.

Om virkninger av svineinfluensaen

Nedgangen i diagnosegruppen ”sykdommer i luftveiene”, som blant annet omfatter influensa, forklarer 22 prosent av nedgangen siste år i de legemeldte sykefraværsdagsverkene. Det finnes ikke informasjon om diagnose for egenmeldt sykefravær, men hvis vi antar at nedgangen i sin helhet skyldes influensa, kan 25 prosent av nedgangen i de totale sykefraværsdagsverkene skyldes influensaen.

Fravær på grunn av influensa har som regel kort varighet og påvirker derfor antall sykefraværstilfeller mer enn antall tapte dagsverk i løpet av et kvartal. Dersom man ser på nedgangen i antall sykefraværstilfeller og antar, som over, at nedgangen i egenmeldte sykefraværstilfeller i sin helhet skyldes svineinfluensaen, kan 58 prosent av nedgangen tilskrives denne.

SSB har ikke tabeller med fordeling på diagnose på sin hjemmeside siden vi ikke har tilgang til slike data om de sykemeldte. Vi henviser derfor til NAVs hjemmesider .

Virkningen av svineinfluensaen på sykefraværstallene er vanskelig å anslå presist for ulike grupper. Når vi nedenfor kommenterer sykefraværet i 3. kvartal 2010 fordelt på kjønn, næring, fylke og så videre, har vi valgt å kommentere endringer fra 3. kvartal 2009 uten at tallene i dette kvartalet er forsøkt justert for svineinfluensaen. Vi får derfor endringstall som viser klar nedgang for de aller fleste grupper. Forholdet mellom endringstallene for de ulike gruppene vil likevel være av interesse.

Legemeldt sykefravær mest ned

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,9 prosent i 3 kvartal 2009 til 6,1 prosent i 3. kvartal 2010. Dette tilsvarer en nedgang på 10,9 prosent. Egenmeldt sykefravær gikk ned fra 0,9 til 0,8 prosent, som er en nedgang på 2 prosent. Når det egenmeldte sykefraværet ikke fikk en sterkere nedgang, skyldes det delvis at en god del av fraværet i 3. kvartal 2009 knyttet til svineinfluensaen kom i form av korte legemeldte sykefravær. I 4. kvartal 2009 ble det i større grad benyttet egenmeldinger ved slike fravær.

Sykefraværet for menn har gått ned fra 6,4 til 5,6 prosent det siste året. For kvinner har andelen falt fra 9,4 til 8,6 prosent. Dette tilsvarer nedgang på henholdsvis 11,5 og 8,3 prosent.

Sterk nedgang i overnatting og servering

Samtlige næringer hadde en til dels kraftig nedgang i sykefraværet fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010. Blant de større næringene var nedgangen sterkest innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet, samt bygge- og anleggsvirksomhet, med henholdsvis 14,8 og 14,6 prosent. Offentlig administrasjon hadde den minste nedgangen, med 5,7 prosent.

Størst nedgang i Telemark og Oslo

Fordelt etter arbeidssted gikk sykefraværet ned i alle fylker siste år. Sykefraværet gikk mest ned i Telemark, med 11,9 prosent, og Oslo med 11,5 prosent. Troms hadde minst nedgang, 4,8 prosent.

Fortsatt er det Finmark som har det høyeste nivået på sykefraværet, 8,5 prosent, mens Rogaland har det laveste, med 5,6 prosent.

De lengste sykefraværene ble færre

Andelen av totalfraværet som varte hele kvartalet, gikk ned fra 33,5 prosent i 3. kvartal 2009 til 32,3 prosent i 3. kvartal 2010. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk gikk opp fra 10,7 til 11,6 prosent i samme tidsrom.

Privat sektor mest ned

Sykefraværet i privat sektor hadde sterkest nedgang, med 10,6 prosent. Kommunal- og statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) hadde nedgang på henholdsvis 8,7 og 8,2 prosent.

Innenfor statlig forvaltning var nedgangen i undervisningsnæringen (universiteter og høyskoler) på 10,1 prosent, mens nedgangen i helse- og sosialnæringen (i hovedsak helseforetakene) var 9,6 prosent.

Innenfor kommunal forvaltning var nedgangen også sterkest i undervisningsnæringen (grunn- og videregående skoler) med 12,1 prosent mens helse- og sosialtjenester gikk ned med 8,5 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor, med 6,6 prosent. Statlig- og kommunal forvaltning hadde sykefravær på henholdsvis 6,7 og 8,2 prosent.

Kraftig nedgang i for de yngste mennene

Det legemeldte sykefraværet har gått ned i samtlige aldersgrupper det siste året. Både for menn og kvinner var nedgangen størst i de yngste aldersgruppene (under 25 år), med henholdsvis 20,4 og 17,4 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Mer data hos NAV

NAVs nettsider finnes også tall for bruk av aktiv sykemelding, gradert sykemelding og diagnoser.

Teknisk informasjon

Endringsprosenter

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

Sektorer

I betegnelsen ”statlig forvaltning” inngår i denne statistikken også Norges Bank og statlige låneinstitusjoner. Kommunal forvaltning består av kommuner og fylkeskommuner. I betegnelsen ”privat sektor” inngår i denne statistikken også statens forretningsdrift, statlige eide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende.

Tabeller:

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB