1144
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1144
Markert fall i det legemeldte sykefraværet
statistikk
2010-06-22T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markert fall i det legemeldte sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 7,7 til 7 prosent fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Dette tilsvarer en nedgang på 8,9 prosent.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2010

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,4 til 5,8 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 9,7 prosent. Egenmeldt sykefravær hadde en nedgang på 4,7 prosent, men avrunding til én desimal gjorde at nivåtallet holdt seg på samme nivå som i fjor, på 1,2 prosent

For menn gikk sykefraværet ned fra 6,2 prosent i 1. kvartal 2009 til 5,6 prosent i 1. kvartal 2010, mens det for kvinner falt fra 9,5 til 8,7 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 9,7 og 8,3 prosent.

Sykefraværet i 1. kvartal 2010 lå 7,9 prosent lavere enn 1. kvartal 2001, som var året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv første gang ble inngått.

Mindre sesonginfluensa

Vinteren 2008/09 slo sesonginfluensaen til i 1. kvartal (januar-mars), mens den sist sesong kom som svineinfluensa i 3. og 4. kvartal 2009. Dette førte til en nedgang i diagnosegruppen ”sykdommer i luftveiene”, som blant annet omfatter influensa, mellom 1. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010. Denne reduksjonen forklarer 35,6 prosent av det siste årets fall i de legemeldte sykefraværsdagsverkene. Det finnes ikke informasjon om diagnose for egenmeldt sykefravær. Dersom vi antar at nedgangen i sin helhet har en sammenheng med influensa, kan drøye 40 prosent av reduksjonen i de totale sykefraværsdagsverkene siste år forklares av endret tidspunkt for sesonginfluensa. Selv om endringstallet i stor grad påvirkes av endringer i de med diagnosen ”sykdommer i luftveiene”, utgjør de bare en liten andel av nivåtallet på sykefraværsdagverk. De diagnosegruppene som står for de fleste sykefraværsdagsverkene, er muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser.

En del av nedgangen i sykefraværet synes også å skyldes en viss overgang til bruk av gradert sykemelding.

SSB har ikke tabeller med fordeling på diagnose eller fordeling på sykemeldingsgrad på sin hjemmeside. Vi henviser derfor til NAVs nettsider .

Varigheten går opp1

Andelen av totalfraværet som varte hele kvartalet gikk opp fra 28,5 prosent i 1. kvartal 2009 til 30,7 prosent i 1. kvartal 2010. Det egenmeldte sykefraværets andel av totalfraværet gikk opp fra 15,9 til 16,6 prosent.

Reduksjon i alle næringer

Samtlige næringer hadde til dels en kraftig nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Blant de større næringene var nedgangen i sykefraværet sterkest innenfor informasjon og kommunikasjon samt bygge- og anleggsvirksomhet, med henholdsvis 13,6 og 12,5 prosent. Overnattings- og serveringsvirksomhet hadde den minste nedgangen med 2,6 prosent.

Statlig forvaltning mest ned

Sykefraværet i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) gikk mest ned, med 10,2 prosent. Kommunal forvaltning og privat sektor hadde hver en nedgang på henholdsvis 9,2 og 8,8 prosent. Det er det legemeldte fraværet som bidrar mest til nedgangen i alle sektorer.

Nivået på sykefraværet var lavest i statlig forvaltning, med 6,5 prosent, og høyest i kommunal forvaltning, med 8,6 prosent.

Kraftig nedgang i Troms

Sykefraværet fordelt etter arbeidssted sank i samtlige fylker fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Mens nedgangen på landsnivå var på 8,9 prosent, var den i Troms på 14,2 prosent. Vest-Agder hadde minst nedgang med 3 prosent.

Nivået på sykefraværet var fremdeles høyest i Finnmark, med 8,8 prosent, og lavest i Rogaland, med 5,7 prosent.

Sterkest nedgang i blant de yngste

Sykefraværet har gått ned i samtlige aldersgrupper det siste året. Sterkest nedgang hadde de under 25 år - ned 14,5 prosent. 40-44 åringene gikk minst ned, med 8,3 prosent. Sykefraværet for menn falt med 10,4 prosent, mens det for kvinner gikk ned med 9,3 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Mer data hos NAV

NAVs nettsider finnes også tall for bruk av aktiv sykemelding og gradert sykemelding.

Teknisk informasjon

Ny næringsstandard

Fra og med publiseringen for 1. kvartal 2009 benyttes en ny næringsstandard (SN2007). Sammenlignet med publiserte tall med gammel standard for 2008 og tidligere år vil det være et brudd i tidsserien.

 

Det er laget en artikkel med generell informasjon om overgangen til ny næringsstandard .

 

Endringsprosenter

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med en desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

 

Sektorer

Statlig forvaltning består av stats- og trygdeforvaltningen (inkludert helseforetakene), Norges Bank og statlige låneinstitusjoner. Kommunal forvaltning består av kommuner og fylkeskommuner. Privat sektor består av de som ikke er nevnt over, og inkluderer blant annet statens forretningsdrift, statlige eide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.

 

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende .

1 Avsnittet ble endret 22. juni kl. 12.45.

Tabeller:

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB