1184
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1184
Nedgang i sykefraværet
statistikk
2005-06-22T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær1. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 8,3 i 1. kvartal i 2004 til 7,1 prosent i årets første kvartal. Det legemeldte fraværet gikk ned fra 7,3 til 5,8 prosent, mens det egenmeldte gikk opp fra 1,0 til 1,3 prosent i samme periode. Om vi justerer for at påsken falt i 1. kvartal i år mot 2. kvartal i fjor, anslås nedgangen til å bli nesten 0,1 prosentpoeng større, viser nye tall fra den sentrale sykefraværsstatistikken.

For kvinner gikk sykefraværet ned med 1,5 prosentpoeng, for menn ble det redusert med 1,0 prosentpoeng. Fordi kvinner har et høyere nivå på sykefraværet, var likevel nedgangen relativt sett like sterk for kvinner og menn.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 2000-2004

Nedgangen fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 var på 15 prosent. Det legemeldte fraværet gikk ned med 21 prosent, mens det egenmeldte økte med 22 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått, var den prosentvise nedgangen i det samlede fraværet på 7 prosent, når det tas høyde for påskens innvirkning.

Noe av veksten i det egenmeldte fraværet fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 kan skyldes at influensaen sist vinter kom i 1. kvartal 2005, mens den forrige vinter toppet seg i 4. kvartal 2003, men omfanget av dette er vanskelig å anslå nøyaktig.

I de publiserte tabellene, og i de videre kommentarene, er det ikke tatt høyde for påskens eller influensaens innvirkning.

Nedgang i alle næringer

Blant de større næringene var nedgangen sterkest i bygge- og anleggsvirksomhet og industri og bergverksdrift. I bygge- og anleggsvirksomhet gikk sykefraværet ned fra 9,1 til 7,3 prosent fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. I samme periode gikk sykefraværet ned fra 8,5 prosent til 6,9 prosent i industri og bergverksdrift. I helse- og sosialtjenester gikk sykefraværet ned fra 11,1 prosent til 9,5 prosent, hvilket er en prosentvis reduksjon omtrent som gjennomsnittet. Forretningsmessig tjenesteyting, offentlig administrasjon og undervisning hadde lavest nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005.

Minst nedgang i Troms og Oslo

Nedgangen i sykefraværet var minst i Troms, der fraværet gikk ned fra 9,1 til 8,3 prosent, og i Oslo der fraværet gikk ned fra 7,5 til 6,8 prosent. Også Sogn og Fjordane hadde mindre nedgang enn landsgjennomsnittet.

Kraftig nedgang i Østfold, Vest-Agder og Telemark

Nedgangen var kraftigst i Østfold, der sykefraværet gikk ned fra 9,8 til 7,9 prosent. I Vest-Agder gikk sykefraværet ned fra 8,5 til 6,8 prosent, og i Telemark fra 9,2 til 7,4 prosent.

Nedgang i alle sektorer

I kommunal forvaltning gikk sykefraværet ned fra 10,2 til 8,7 prosent fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. I samme tidsrom gikk sykefraværet ned fra 7,9 til 6,7 prosent i privat forvaltning/offentlig næringsvirksomhet, og fra 7,6 til 6,8 prosent i statlig forvaltning (inklusive helseforetakene).

Færre lange fravær

26,4 prosent av sykefraværet i 1. kvartal 2005 skrev seg fra legemeldte sykefravær som varte gjennom hele kvartalet. Dette er en nedgang på 4,1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2004.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder. Omtalen av sykefraværet etter alder gjelder derfor bare legemeldt sykefravær.

Nedgang i alle aldersgrupper

Sykefraværet gikk ned i alle aldersgrupper. For kvinner gikk fraværet mest ned for aldersgruppene 40-49 år og 55-64 år. Nedgangen var svakest for kvinner i alderen 25-34 år.

Fraværet blant menn gikk kraftigst ned for de over 50 år og svakest ned for de under 25 år.

Sykefraværsprosenten måler tapte dagsverk på grunn av sykdom i prosent av avtalte dagsverk.

Statistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV). Kontaktpersoner i RTV er:

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB