1198
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1198
Sykefraværet økte
statistikk
2003-09-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær2. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sykefraværet økte

Det totale sykefraværet var på 7,8 prosent i 2.kvartal i år. Fraværet økte med 0,5 prosentpoeng siste år, 0,6 prosentpoeng for kvinner og 0,3 prosentpoeng for menn. Samlet for 1. halvår 2003 lå sykefraværet 0,2 prosentpoeng høyere enn i 1. halvår 2002.

Det er usikkerhet knyttet til den underliggende utviklingen i sykefraværet. Når det er tatt hensyn til sesongmessige forhold, var økningen i fraværet fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal i år høy sett i forhold til trenden, mens årsveksten i 1. kvartal 2003 lå betydelig under trenden de siste kvartalene.

I endringstallene over er det justert for at påsken lå i 2. kvartal i 2003 mens den lå i 1. kvartal i 2002. I påskeuken er de avtalte dagsverkene som vi regner sykefraværsdagsverkene i prosent av, vesentlig lavere enn i en vanlig uke på denne tiden av året. Veksten i sykefraværsprosenten fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 anslås å bli redusert fra 0,6 til 0,5 prosentpoeng når det justeres for påskeeffekten i 2. kvartal 2003.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2003

Ingen endring i egenmeldt fravær

Det samlede sykefraværet i 2.kvartal i år på 7,8 prosent fordelte seg med 7,1 prosentpoeng som legemeldt og 0,7 prosentpoeng som egenmeldt fravær. Veksten i det samlede sykefraværet siste år har kommet i det legemeldte fraværet; det egenmeldte har ligget uendret på 0,7 prosent.

Andelen bedrifter med utvidet rett til bruk av egenmelding ligger en god del høyere i 2. kvartal 2003 enn i 2. kvartal 2002. Utvidet egenmeldingsperiode for mange bedrifter har likevel samlet sett ikke gitt økt omfang av egenmeldt fravær.

Sterkest vekst i bygg- og anleggsbransjen

Økningen i bygg- og anleggsbransjen i 2. kvartal 2003 sett i forhold til året før var på 1,1 prosentpoeng. Det var også betydelig vekst innenfor transport og kommunikasjon, finansiell tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting og innenfor helse og sosiale tjenester. Innenfor olje- og gassutvinning var det ingen vekst i sykefraværet.

Økt andel eldre blant de sysselsatte

Nedgangen i sysselsettingen siste år har først og fremst rammet personer under 50 år. En større andel av sysselsatte i høyere aldersgrupper bidrar til et høyere sykefravær.

Sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter alder, i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal 2002 og 2. kvartal 2003

Sterkest vekst i legemeldt sykefravær blant kvinner 25-34 år

Kommentarene under dette og de neste punktene knytter seg bare til utviklingen i det legemeldte sykefraværet, som utgjorde rundt 90 prosent av totalfraværet i 2. kvartal 2003. Undersøkelsen om egenmeldt fravær gir i dag ikke tall etter alder og fylke.

For menn var veksten i legemeldt sykefravær fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 lavest for dem under 34 år og dem over 60 år. For kvinner var veksten særlig lav i aldersgruppen 50-55 år, mens den var sterkest i aldersgruppen 25-34 år. Nivået på sykefraværet er fortsatt høyest i de eldste aldersgruppene for både kvinner og menn.

Vekst i alle fylker

Veksten i legemeldt sykefravær var sterkest i Finnmark med 0,8 prosentpoeng siste år. Lavest var veksten i Oslo og Aust-Agder med 0,3 prosentpoeng.

Finnmark hadde det høyeste fraværsnivået i landet med 9,0 prosent. Lavest legemeldt fravær hadde Rogaland med 5,4 prosent, deretter kom Sogn og Fjordane med 6,2 prosent.

Sykefraværsstatistikk i Statistikkbanken

Statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå er en tjeneste for publisering av detaljert statistikk på Internett. I første omgang tilbyr vi sykefraværsstatistikk fordelt etter kjønn, alder, næring, bedriftsstørrelse og bostedskommune.

Statistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV).

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB