1206
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1206
Ingen endring i egenmeldt sykefravær
statistikk
2002-12-09T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær2. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen endring i egenmeldt sykefravær

Den totale sykefraværsprosenten i 2. kvartal 2002 var 7,2 og fordelte seg med 0,7 prosent som egenmeldt fravær og 6,6 prosent som legemeldt fravær. Prosentandelen tapte dagsverk på grunn av egenmeldt sykefravær lå på samme nivå som 2. kvartal 2000 og 2001.

Regnet i prosent av alle avtalte dagsverk var det egenmeldte sykefraværet på 0,7 prosent 2. kvartal 2001 og 2. kvartal 2002. Sykefraværet totalt økte fra 7,0 prosent i 2. kvartal 2001 til 7,2 prosent i 2. kvartal 2002. Dette gir en årsvekst i den totale sykefraværsprosenten på 0,3 prosentpoeng, som svarer til en prosentvis vekst i sykefraværet på 3,7 prosent. Av det totale sykefraværet 2. kvartal 2002 utgjorde det egenmeldte kun 9,7 prosent. Statistikken omfatter alle arbeidstakere 16-69 år.

Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2002

Helse- og sosialtjenester høyest egenmeldt sykefravær

Det egenmeldte fraværet varierer mindre mellom næringene enn det legemeldte fraværet. Næringshovedområdet helse- og sosialtjenester hadde høyest egenmeldt fravær med en prosent på 0,9 i 2. kvartal 2002, fulgt av området industri og bergverksdrift med 0,8 prosent.

Høyere fravær hos kvinner

Sammenlignet med menn har kvinner både høyere egenmeldt sykefravær - 0,8 mot 0,6 prosent - og legemeldt sykefravær - 8,2 mot 5,3 prosent. Sykefravær knyttet til svangerskap gir noe av forklaringen på den store forskjellen i legemeldt fravær.

Utvidet egenmeldingsperiode

Det er åpnet for at en i større grad enn før kan ha utvidet egenmeldingsperiode for sykefravær - fra tre til åtte sammenhengende dager. Dette skulle bety at vi kan få en vriding av sykefraværet fra å være legemeldt til egenmeldt. I tallene til og med 2. kvartal 2002 synes ikke dette å ha slått merkbart ut, men det er grunn til å tro at virkningen vil bli sterkere fremover.

Onsdag 11. desember publiseres også statistikk over legemeldt sykefravær 3. kvartal 2002 på grunn av kortere produksjonstid for legemeldt fravær. Statistikken over legemeldt sykefravær er en individbasert totaltelling, og gir mer detaljerte tall samt fordelinger på flere variabler.

Sykefraværsstatistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV).

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB