254398_tabell_267368_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
254398_tabell_267368
statistikk
2016-05-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Svalbard
no
false
I 4. kvartal 2015 hadde 814 000 personer i Norge sin hovedjobb i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, som sammen utgjør offentlig forvaltning.

Sysselsetting, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold

Sysselsatte 15-74 år, etter sektor og næring1
Hele landetAlle sektorerStatlig forvaltningFylkeskommunal forvaltningKommunal forvaltningPrivat sektor og offentlige foretak
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
20152 587 704294 12144 978474 9211 773 684
Jordbruk, skogbruk og fiske58 75331193558 668
Sekundærnæringer512 6463 102011 147498 397
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom990 82212 59345818 321959 450
Off.adm., forsvar, sosialforsikring163 153112 4985 21945 35482
Undervisning209 53339 81334 864109 11525 741
Helse- og sosialtjenester532 683119 9553 465276 503132 760
Personlig tjenesteyting99 0026 12995314 44677 474
Uoppgitt21 11200021 112