90430_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
90430
Varehandellønna opp 1,1 prosent i 3. kvartal
statistikk
2012-11-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varehandellønna opp 1,1 prosent i 3. kvartal

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i varehandel viser en økning på 1,1 prosent fra 2. kvartal 2012 til 3. kvartal 2012. Tilsvarende vekst samme periode forrige år var 1 prosent.

Endringen i lønnsindeksen for månedslønn i varehandel, som i tillegg til avtalt månedslønn omfatter uregelmessige tillegg og bonuser, viser en økning fra 2. kvartal på 2,1 prosent. I tilsvarende periode i fjor var denne økningen 3,4 prosent.

Statistikken viser lønnsutviklingen fra kvartal til kvartal for heltidsansatte i ulike næringer. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Utviklingen varierer både mellom næringer og kvartaler i løpet av året.

For eksempel økte indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri med 1,7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2012. Tilsvarende økning for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet og eiendomsdrift var henholdsvis på 1,4 prosent og 2,2 prosent.

Se flere tall i Statistikkbanken .

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

 

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår, i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

 

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført.

Tolkning av tallene

Strukturelle endringer i næringene har betydning. Spesielt konjunkturavhengige utbetalinger som bonuser og endringer i sysselsettingsmønsteret spiller inn. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, endrer arbeidstid, og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen.

 

Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

 

Basisperioden er satt lik 2005=100. Alle indeksene er justert i forhold til dette.

 

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: