54028_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
54028
Avtalt lønn i industrien opp 2,1 prosent
statistikk
2011-11-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2011, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn i industrien opp 2,1 prosent

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industrien økte med 2,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2011. Veksten i tilsvarende periode i fjor var 2,7 prosent.

Statistikken viser lønnsutviklingen gjennom året for heltidsansatte i ulike næringsområder, en utvikling som varierer mellom næringer og kvartaler i løpet av året. Det presenteres to indekser, en som uttrykker utviklingen i avtalt månedslønn, og en som uttrykker utviklingen i avtalt månedslønn pluss uregelmessige tillegg og bonuser.

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn inklusive uregelmessige tillegg og bonus i industrien viser en vekst på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2011.

Se flere tall i Statistikkbanken .

Strukturelle endringer virker også inn

Sentrale og lokale lønnsforhandlinger er viktige faktorer for lønnsutviklingen, men også strukturelle endringer i næringene har stor betydning. Spesielt konjunkturavhengige utbetalinger som bonuser og endringer i sysselsettingsmønsteret spiller inn. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, endrer arbeidstid, og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen. Hvis det er de ansatte med lavest ansiennitet som går ut av bedriftene som følge av nedbemanning, vil en slik reduksjon i arbeidsstokken kunne medføre at den gjennomsnittlige lønna for bedriftene øker.

Bonusutbetalinger knytter seg ofte til resultater som ble oppnådd i en tidligere periode enn det tidspunktet godtgjørelsen faktisk blir utbetalt.

Om statistikkgrunnlaget

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår, i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Nytt felles referanseår for lønnsindeksene er tatt i bruk fra og med publiseringen av 1. kvartal 2009. Basisperioden er nå satt lik 2005=100. Alle indeksene er justert i forhold til dette.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: