54024_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
54024
Moderat lønnsvekst i første kvartal
statistikk
2011-05-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2011, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat lønnsvekst i første kvartal

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en økning på 0,2 prosent i 1. kvartal 2011. Til sammenligning var det ingen endring i avtalt månedslønn i 1. kvartal 2010.

For heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte gjennomsnittlig avtalt månedslønn med 0,6 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Endringen for heltidsansatte i varehandel var på 1,2 prosent, mens det ikke var endring for heltidsansatte i olje- og gassutvinning siste kvartal.

Avtalt lønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår i tillegg bonusutbetalinger og uregelmessige tillegg.

Økte bonusutbetalinger

Statistikken viser økte bonusutbetalinger i flere næringer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Lønnsindeksen for gjennomsnittlig månedslønn i industri viser en økning på 4,4 prosent i 1. kvartal 2011. For samme periode året før var veksten på 1,5 prosent.

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning hadde en økning i månedslønna på 11,4 prosent siste kvartal, mens tilsvarende økning for heltidsansatte i varehandel var 4,1 prosent.

Lønnsendringer i ulike næringer kan sees i vedleggstabellene eller i Statistikkbanken .

Strukturelle endringer virker også inn

Sentrale og lokale lønnsforhandlinger er viktige faktorer for lønnsutviklingen, men også strukturelle endringer i næringene har stor betydning. Spesielt konjunkturavhengige utbetalinger som bonuser og endringer i sysselsettingsmønsteret spiller inn. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, endret arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen. Hvis det er de ansatte med lavest ansiennitet som går ut av bedriftene som følge av nedbemanning, vil en slik reduksjon i arbeidsstokken kunne medføre at den gjennomsnittlige lønna for bedriftene øker.

Bonusutbetalinger knytter seg ofte til resultater som ble oppnådd i en tidligere periode enn det tidspunktet godtgjørelsen faktisk blir utbetalt.

Om statistikkgrunnlaget

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår, i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: