84751_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
84751
Lønna opp 0,8 prosent i varehandel
statistikk
2012-08-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 0,8 prosent i varehandel

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i varehandel økte med 0,8 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2012, viser foreløpige tall. Tilsvarende vekst var 0,5 prosent i samme periode i fjor.

Endringen i lønnsindeksen for månedslønn i varehandel, som i tillegg til avtalt månedslønn omfatter uregelmessige tall og bonuser, viser en nedgang på 1,8 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2012. Dette er samme nedgang som i tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i år skyldes i hovedsak mindre bonusutbetalinger enn i 1. kvartal.

Statistikken viser lønnsutviklingen fra kvartal til kvartal for heltidsansatte i ulike næringer. Utviklingen varierer både mellom næringer og mellom kvartaler i løpet av året. Indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning økte blant annet med 1,2 prosent fra 1.kvartal til 2. kvartal 2012. Tilsvarende økning for heltidsansatte i industri, bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting var derimot på henholdsvis 0,1 prosent, 0,8 prosent og 2,2 prosent. Veksten i samme periode i fjor var på 1,3 prosent i olje- og gassutvinning, 1,2 prosent i industri og 0,8 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting.

Se flere tall i Statistikkbanken .

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I begrepet månedslønn inngår, i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene, enn indeksen for avtalt månedslønn.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført.

Strukturelle endringer i næringene har betydning. Spesielt konjunkturavhengige utbetalinger som bonuser og endringer i sysselsettingsmønsteret spiller inn. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, endrer arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen.

Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Nytt felles referanseår for lønnsindeksene er tatt i bruk fra og med publiseringen av 1. kvartal 2009. Basisperioden er nå satt lik 2005=100. Alle indeksene er justert i forhold til dette.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: